Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
23-27 Mart 1992 tarihlerinde gerçekleştirilen ve sağlık hizmetlerinde verimliliği arttırma amacını taşıyan 1. Ulusal Sağlık Kongresinde "Sağlık Eğitimini Yeniden Yapılandırma" projesi başlatılmıştır. Bu proje kapsamında Ebe, Hemşire ve Sağlık Memurluğu eğitiminin ön lisans düzeyine çıkartılması kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda bölümümüz, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu çatısı altında Ebelik ön lisans eğitimine 1992-1993 eğitim-öğretim yılında başlanmıştır. Daha sonra Yüksek Sağlık Şurasının 23 Mayıs 1995 tarihli kararı doğrultusunda Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu eğitiminin lisans düzeyindeki Yüksekokullarda yapılması amacıyla, Sağlık Bakanlığının talebi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulunun 02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kararı ile kurulan açılan Yüksekokulumuz 79 Sağlık Yüksekokulundan birisi olmuştur. 15.10.2008 tarih ve 27025 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. Ebelik Bölümünde 1 Anabilim Dalı bulunmaktadır. 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz dönemi aralık ayı itibari ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünde toplam388 öğrenci bulunmaktadır. Bölümün öğretim elemanı kadrosunda; 1 profesör, 1 doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ebelik alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde Türkçe olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Dikey geçiş sınavından başarılı olan Meslek Yüksek Okulu mezunları da lisans derecesi almak üzere eğitimlerine devam edebilmeleri için kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölüm tarafından daha önce mezun olduğu meslek yüksek okulundan aldığı ve başardığı dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenerek intibak yapılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 256 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak 2.00-4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak.
Program Profili
Çağdaş eğitimin temelleriyle donanmış, gebeliğin tespitini - bakımını yapan, doğum yaptırabilen, lohusa - yenidoğan - 0-6 yaş çocuk izlem takip ve bakımını yapan, aile planlaması hizmeti sunan, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, sağlık alanındaki güncel uygulamaları yapabilen, bağımsız olarak ve ayrıca sağlık ekibinin bir üyesi olarak sorumluluk alabilen, planlama yapabilen, yaşam boyu öğrenme ile ilişkili olarak sağlık alanındaki yeni bilgilere ulaşabilen, mesleki etik kurallara uyan, saygılı, duyarlı, ileri görüşlü, ebeler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Kamu hastaneleri, çeşitli laboratuvarlar, aile sağlığı merkezleri ve özel hastanelerde çalışabilirler. Pedegoji sertifikası alarak sağlık mesleki liselerde öğretmen olarak çalışabilirler. Lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak üniversitelerde akademik personel olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir dersten veya uygulamadan yarıyıl/yıl sonu ve varsa bütünleme sınavlarına girebilmek için; öğrencinin teorik dersler ile teorik ve uygulamanın birlikte yapıldığı derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekir. Uygulama notu, uygulamayı yaptıran öğretim elemanı ve elemanlarınca 100 puan üzerinden belirlenir. Öğrencilerin uygulama başarı durumunun değerlendirilmesi, dersin ilgili öğretim elemanı tarafından uygulama ortamında yapılır. Uygulamalı derslerden başarı durumu, bu dersin özelliğine göre geliştirilmiş olan kuramsal bilginin uygulamaya aktarımı, hasta izlem formları, gözlemler, seminerler, uygulama sınavları, olgu sunumları, vaka tartışmaları ve benzeri doğrultusunda dersin öğretim elemanınca belirlenir. Devam şartı olmayan fakat dersi tekrar alan öğrenciler için uygulama notunun verilmesinde, dersin öğretim elemanı öğrencilerden seminerlere, uygulama sınavlarına, olgu sunumlarına, vaka tartışmalarına ve benzeri gibi değerlendirmelere katılmasını isteyebilir. Öğrenciler uygulamalı meslek derslerinden devam zorunluluğunu yerine getirseler bile uygulama notu 50’nin altında ise bu dersten başarısız sayılır, ilgili dersin yılsonu ve bütünleme sınavlarına giremez. Dersi ve uygulamayı tekrar eder. Devam zorunluluğunu yerine getiren, uygulama notu 50’nin üzerinde, ancak uygulama ve final notu ortalamasına göre başarı notu elde edemeyen ve teorik notu başarısız olan öğrenciler, dersin bir sonraki yıl tekrarında teorik ve uygulama ara sınavına/sınavlarına ve yılsonu sınavına girerler. Ayrıca devam şartı aranmaz ve bu şekilde tekrarlanan ders kredi sınırlaması içine dahil değildir. Uygulama notları yarıyıl sonu sınavlarından önce ilan edilir. Ders başarı notu için öğrenciler ara sınav, yarıyıl içi çalışma (uygulama, proje, seminer, kısa sınav, ödev) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Uygulamalı dersler için ara sınavın %40'ı, yarıyıl sonu sınavının da %60'ı alınır. Bulunan toplam notun %50'si ve uygulama notunun da %50'si alınarak o ders için başarı notu belirlenir. Yarıyıl / yıl sonu sınav notu ve varsa bütünleme notunun 100 puan üzerinden en az 60 olması gerekir. Bu puanın altında kalan öğrenciler doğrudan başarısız sayılır. Öğrencilerin katılamadıkları sınavlar için gerçek ve geçerli bir nedeni var olduğu Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilirse katılamadığı sınav için bir mazeret sınavı verilir.
Mezuniyet Koşulları
Lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı 240 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisans ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca; -En az 100 doğum öncesi muayeneyi de içerecek şekilde gebe kadınlara danışmanlık yapması, -En az 40 gebe kadının gebelik takibini ve bakımını yapması, -En az 40 doğumu kendisinin yapması (Doğum yapan kadın sayısı eksikliği nedeniyle bu sayıya ulaşılamıyorsa, bu sayı öğrencinin 20 tane daha doğuma yardım etmesi koşulu ile 30a indirilebilir.), -Makat doğuma aktif olarak katılması (Makat doğum mümkün olmadığı takdirde simülasyon yapılarak çalışılmalıdır), -Epizyotomi uygulaması ve dikiş ile başlaması (Bu, teorik bilgi verme ve klinik pratiği içerir. Dikiş pratiği, epizyotomi sonrası veya basit perianal yırtılmalara dikiş atılmasını içerir. Gerekirse bu durum simülasyon şeklinde yapılabilir), -Gebelik, doğum ya da doğum sonrası dönemde risk altında olan 40 kadını izlemesi ve bakım yapması, - En az 100 lohusayı ve sağlıklı yeni doğan bebeği izlemesi ve bakımını yapması (muayene dahil), -Özel bakım gerektiren, prematüre, postmatüre, düşük doğum ağırlıklı veya hasta bebekler dahil olmak üzere; yeni doğan bebek gözlemini ve bakımını yapması, -Jinekolojik ve obstetrik patolojisi olan kadınların bakımını yapması, - Tıbbi ve cerrahi bakımın içinde yer alması (Bu, teorik eğitim ve klinik uygulamayı içermelidir.), gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Çağla YİĞİTBAŞ, AKTS Kord. Azize AYDEMİR
Bölüm Olanakları
Bölümde 3 adet sınıf, konferans salonu, mikrobiyoloji-parazitoloji laboratuvarı, biyokimya ve fizyoloji laboratuvarı, ebelik bölümü uygulama laboratuvarı, meslek esasları laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, oyun salonu (masa tenisi, bilardo, langırt), oyun sahası (voleybol, basketbol), kantin, yemekhane bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Ebenin tanımını, rollerini, sorumluluklarını ve kanun ile yasalarını açıklayabilir.
2Sağlığı koruma ve geliştirmede uygun girişimleri bilir ve planlar. Sağlıktan sapma durumlarını tanımlar ve uygun girişimleri planlar.
3Kadın ve üreme sağlığına ilişkin temel kavramaları, ulusal ve uluslararası göstergeleri açıklayabilir. Kadın ve erkek üreme organları anatomisi ve fizyolojisini açıklayabilir.
4Kadının tüm yaşam evrelerindeki özellikleri ve bakım gereksinimlerini söyleyebilir ve uygun bakımı verebilir.
5Gebeliğin oluşumundan doğuma kadar geçen dönemde normal/riskli gebe ve ailesinin gereksinimi olan nitelikli bakımı verebilir. Genetik danışma ve fetal sağlığın nasıl değerlendirilebileceğini açıklayabilir.
6Doğum eyleminde gebe ve ailesinin bakım gereksinimlerini karşılayabilir ve normal doğum evrelerine özgü nitelikli bakımı verebilir ve uygun girişimleri yapabilir. Doğum sonu dönemde normal/riskli loğusa, yeni doğan ve ailenin bakım gereksinimlerini karşılayabilir ve normal doğum evrelerine özgü nitelikli bakımı verebilir ve uygun girişimleri yapabilir.
7Kadında sık görülen jinekolojik sorunları tanımlayabilir gerekli bakım ve girişimlerini planlayıp uygulayabilir, bu konuda sağlık eğitimi yapabilir. Kadın üreme organ tümörlerinde erken tanı-tedavi yöntemlerini sıralayabilir, bu konuda toplumu bilinçlendirme çalışmalarına katılabilir ve taburculuk eğitimi verebilir.
8Kadının üreme sağlığı konusunda, toplumun her kesimindeki ve her yaştaki kadına sağlık eğitimi ve danışmanlık hizmeti verebilir. İnfertil çiftin tanı-tedavi seçeneklerini, bakım ve danışmanlık süreçlerini açıklayabilir.
9Doğurganlığın düzenlenmesi ve kontrasepsiyon konusunda çifte danışmanlık verebilir ve aile planlaması ile ilgili yasaları tartışabilir.
10Doğum ve kadın sağlığı hastalıkları, yenidoğan ve ebelik konusunda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilir, literatür tarayabilir, bu konuda araştırma ve inceleme yapabilir .
11Mesleki ve etik sorumluluk yapısı içerisinde disiplinler arası takım çalışması yapabilir. Eğitimi esnasında edinmiş olduğu mesleki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgiler ile harmanlayarak toplumun sağlık düzeyi ve kalitesinin yükseltilmesi adına başta yasal otoriteler olmak üzere tüm paydaşlar ile birlikte çalışır.
12Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanabilir.
13Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kullanabilir. Teorik ve pratik bilgilerini kullanarak problem çözebilir.
14Toplumun sosyal yapısını, değerlerini bilen, bunların sağlık üzerindeki etkilerinin bilincinde olarak kadın ve çocukların tüm yaşam evreleri boyunca sağlığın korunması, geliştirilmesi, sağlığın bozulduğu durumlarda acil bakım gereksinimlerini bütüncül bir yaklaşımla ele alarak ebelik girişimlerini uygulayabilir ve danışmanlık yapabilir.
15Ebelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda yer alan yönetim ve öğretim aktivitelerine ilişkin bilgiyi edinebilir ve kullanabilir.
16Oral, enteral ve parenteral uygulama yapabilme. Yaşam bulgularını alabilme, değerlendirebilme ve gerekli müdahaleyi yapabilme.
17Ebelik alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapabilme.
18Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
19Ebeler topluma; sağlıklı aile yaşamı, planlı gebelikler ve pozitif (olumlu) ebeveynliği desteklemek için kültüre duyarlı ve kaliteli sağlık eğitimi ve hizmetleri sunar.
20Ebeler, gebelik döneminde sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için düzenli izlem ve takip yapar. Risklerin erken tanılanması, tedavinin sürdürülmesi ve risk durumunda gebelerin sevkini de içeren kaliteli doğum öncesi bakım hizmeti sunar.
21Ebeler travay ve doğumda (doğum sırasında) kültüre duyarlı, kaliteli hizmet sunar, hijyenik koşullarda güvenli ortam sağlar. Kendi sorumluluğunda doğum yaptırır, acil ve riskli durumlarda uygun yaklaşımda bulunur.
22Ebeler, kapsamlı ve kaliteli postpartum bakım sunar. Kadın ve ailesi için kültürel farklılıklara duyarlı yaklaşım içinde postpartum döneme adaptasyonu sağlar.
23Ebeler, gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal protokollere uygun biçimde bireyselleştirilmiş, kültürel farklılıklara duyarlı hizmet sağlar.
24Ebeler, alanlarıyla ilgili sürekli eğitim faaliyetlerini mezuniyet öncesi ve sonrası sürdürür.
25Ebeler, alanlarıyla ilgili konulardaki araştırmalara katılır, projelerde görev alır ve kanıta dayalı araştırma sonuçlarının hayata geçmesi için çalışır.
26Ebeler yaşam boyu öğrenme noktasında kendini ve bakım/hizmet verdiği kişi/grupları geliştirir.
27Ebeler tedavi, bakım, rehabilitasyon ve koruma aşamalarında çağdaş girişimleri takip eder, hasta haklarını ve etik yaklaşımları önemser.
28Ebeler, gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal protokollere uygun biçimde bireyselleştirilmiş, kültürel farklılıkları bilir.
29Ebeler hizmet verdikleri alanlarda kadına ve aileye danışmanlık yapar.
30Ebeler kadınlarla birlikte oldukları her alanda organizasyonların nasıl yapılacağını bilir.
31Ebeler kadın, yenidoğan, çocuk ve ailelere kaliteli, kültürel farklılıklara duyarlı hizmet sunabilmek için obstetri, jinekoloji, neonatoloji, sosyal bilimler, halk sağlığı ve etik konularında gerekli bilgiye sahiptir.
32Ebeler kadın, yenidoğan, çocuk ve ailelere kaliteli, kültürel farklılıklara duyarlı hizmet sunabilmek için obstetri, jinekoloji, neonatoloji, sosyal bilimler, halk sağlığı ve etik konularında gerekli beceriye sahiptir.
33Ebeler topluma; sağlıklı aile yaşamı, planlı gebelikler ve pozitif (olumlu) ebeveynliği desteklemek için kültüre duyarlı ve kaliteli sağlık eğitimi ve hizmetleri sunacak bilgiye sahiptir.
34Ebeler topluma; sağlıklı aile yaşamı, planlı gebelikler ve pozitif (olumlu) ebeveynliği desteklemek için kültüre duyarlı ve kaliteli sağlık eğitimi ve hizmetleri sunar.
35Ebeler, gebelik döneminde sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için düzenli izlem ve takip yapacak bilgiye sahiptir. Risklerin erken tanılanması, tedavinin sürdürülmesi ve risk durumunda gebelerin sevkini de içeren kaliteli doğum öncesi bakım hizmeti sunacak bilgiye sahiptir.
36Ebeler, gebelik döneminde sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için düzenli izlem ve takip yapar. Risklerin erken tanılanması, tedavinin sürdürülmesi ve risk durumunda gebelerin sevkini de içeren kaliteli doğum öncesi bakım hizmeti sunar.
37Ebeler travay ve doğumda (doğum sırasında) kültüre duyarlı, kaliteli hizmet sunar, hijyenik koşullarda güvenli ortamı bilir. Kendi sorumluluğunda doğum yaptırır, acil ve riskli durumlarda uygun yaklaşımları bilir.
38Ebeler travay ve doğumda (doğum sırasında) kültüre duyarlı, kaliteli hizmet sunar, hijyenik koşullarda güvenli ortam sağlar. Kendi sorumluluğunda doğum yaptırır, acil ve riskli durumlarda uygun yaklaşımda bulunur.
39Ebeler, kapsamlı ve kaliteli postpartum bakım bilir. Kadın ve ailesi için kültürel farklılıklara duyarlı yaklaşım içinde postpartum döneme adaptasyon sürecini bilir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111111222333333333333333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-101 ANATOMİ Zorunlu 2 0 2 4
2 AİİT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
3 EBE-103 BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 0 2
4 EBE-107 EBELİKTE TEMEL İLKE VE KAVRAMLAR Zorunlu 4 0 4 12
5 EBE-109 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
6 EBE-105 MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
7 TD-101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
8 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
9 YD-101 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 0 6 28
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AİİT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 EBE-102 EBELİK ESASLARI Zorunlu 4 8 4 12
3 EBE-104 EMBRİYOLOJİ VE GENETİK Zorunlu 2 0 0 4
4 EBE-106 FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
5 EBE-108 KENDİNİ TANIMA VE İLETİŞİM YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
6 SAGEBESEÇ2 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ II Seçmeli - - - 0
7 EBE-110 TANILAMA VE FİZİK MUAYENE Zorunlu 2 0 0 2
8 TD-102 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
9 YD-102 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 18 8 4 28
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-209 BESLENME İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 2
2 EBE-203 FARMAKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
3 EBE-205 İÇ HASTALIKLARI VE BAKIM Zorunlu 3 0 0 4
4 EBE-213 MESLEKİ İNGİLİZCE-I Zorunlu 2 0 0 2
5 EBE-201 NORMAL GEBELİK VE BAKIM Zorunlu 4 8 0 12
6 EBE-207 PATOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
7 SAGEBESEÇ3 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ III Seçmeli - - - 0
8 EBE-211 TEMEL BİLGİSAYAR Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 8 0 28
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-208 AİLE PLANLAMASI Zorunlu 2 0 0 4
2 EBE-206 CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIM Zorunlu 3 0 0 4
3 EBE-204 EBELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
4 EBE-212 EBELİKTE ÖĞRETİM Zorunlu 2 0 0 2
5 EBE-210 İLK VE ACİL YARDIM Zorunlu 2 0 0 6
6 EBE-214 MESLEKİ İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
7 EBE-202 RİSKLİ GEBELİK VE BAKIM Zorunlu 4 8 0 12
8 SAGEBESEÇ4 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 0
Toplam 17 8 0 32
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-305 CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 2
2 EBE-303 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 4 4 0 10
3 EBE-309 EBELİKTE YÖNETİM Zorunlu 2 0 0 2
4 EBE-307 EPİDEMİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 5
5 EBE-301 NORMAL DOĞUM VE DOĞUM SONRASI BAKIM Zorunlu 4 8 0 12
6 SAGEBESEÇ5 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ V Seçmeli - - - 0
Toplam 14 12 0 31
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-310 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 2
2 EBE-304 HALK SAĞLIĞI Zorunlu 4 4 0 10
3 EBE-308 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 2
4 EBE-302 RİSKLİ DOĞUM VE DOĞUM SONRASI BAKIM Zorunlu 4 8 0 12
5 EBE-306 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 2
6 SAGEBESEÇ6 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ VI Seçmeli - - - 0
Toplam 14 12 0 28
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-401 İNTÖRN PROGRAMI-I Zorunlu 0 32 0 25
2 EBE-403 SEMİNER-I Zorunlu 2 0 0 5
Toplam 2 32 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-402 İNTÖRN PROGRAMI-II Zorunlu 0 32 0 25
2 EBE-404 SEMİNER-II Zorunlu 2 0 0 5
Toplam 2 32 0 30
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 2
3 KRY101 KARİYER PLANLAMA Seçmeli 1 0 0 2
4 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-118 SÜREÇ Seçmeli 2 0 0 2
2 EBE-120 VİTAMİNLER VE MİNERALLER Seçmeli 2 0 0 2
3 EBE-126 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
4 EBE-128 BAĞIMLILIKLAR VE KORUMA Seçmeli 2 0 0 0
5 EBE-130 KLİNİK BİYOKİMYADA MATABOLİK HASTALIKLAR Seçmeli 2 0 0 0
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-225 JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
2 EBE-229 PREKONSEPSİYONEL BAKIM VE DANIŞMANLIK Seçmeli 2 0 0 2
3 EBE-231 KADIN SAĞLIĞI TAMAMLAYICI TEDAVİ YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
4 EBE-233 EBELİKTE İNOVATİF DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 2
5 EBE-235 TİYATRO Seçmeli 2 0 0 0
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-224 AKILCI İLAÇ UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 2
2 EBE-226 PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
3 EBE-228 ANNE SÜTÜ VE EMZİRME DANIŞMANLIĞI Seçmeli 2 0 0 2
4 EBE-230 ÜROJİNEKOLOJİ VE EBELİK Seçmeli 2 0 0 2
5 EBE-232 DRAMA Seçmeli 2 0 0 0
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-317 MESLEKİ İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
2 EBE-319 BÜYÜME VE GELİŞME Seçmeli 2 0 0 2
3 EBE-321 EBEVEYNLİĞE HAZIRLIK Seçmeli 2 0 0 2
4 EBE-325 YENİDOĞAN ACİL UYGULAMALARI VE YENİDOĞAN RESÜSİTASYONU Seçmeli 2 0 0 2
5 EBE-327 ENGELLİ KADINLARDA ÜREME SAĞLIĞI SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 2
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK SEÇMELİ VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBE-316 İNFERTİLİTE Seçmeli 2 0 0 2
2 EBE-318 STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
3 EBE-320 ADÖLESAN SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 2
4 EBE-322 AİLE İÇİ ŞİDDET Seçmeli 2 0 0 0
5 EBE-324 ELEKTRO FETAL MONİTARİZASYON Seçmeli 2 0 0 2
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr