Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Sağlık Hizmetlerinde verimliliği artırmak amacıyla 23-27 Mart 1992 tarihlerinde toplanan 1. Ulusal Sağlık Kongresinde belirlenen hedefler doğrultusunda "Sağlık Eğitimini Yeniden Yapılandırma" Projesi başlatılmıştır. Bu proje kapsamında Ebe, Hemşire ve Sağlık Memurluğu eğitiminin Ön lisans düzeyine çıkartılması kararlaştırılmıştır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu adı ile sadece Ebelik bölümü Ön lisans eğitimine 1992-1993 eğitim-öğretim yılında başlanmıştır. Daha sonra Yüksekokulumuz; Yüksek Sağlık Şurasının 23 Mayıs 1995 tarihli kararı doğrultusunda Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu eğitiminin lisans düzeyindeki Yüksekokullarda yapılması amacıyla, Sağlık Bakanlığının talebi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulunun 02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararı ile kurulan 79 Sağlık Yüksekokulundan biridir. 15.10.2008 tarih ve 27025 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. 2015 yılında Yükseköğretim Yürütme Kurulu 02.08.1996’da 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun ile değişen hükümleri ve 2809 sayılı Kanun’un 3. Maddesi uyarınca Hemşirelik Bölümünde 8 Anabilim Dalı kurulmasına karar verilmiştir. 2020-2021 eğitim öğretim yılında lisansüstü eğitime Yüksek Lisans programı (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans) ile başlanmıştır. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı güz dönemi itibari ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde toplam 464 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Bölümün öğretim elemanı kadrosunda; 6 Doçent, 8 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi yer almaktadır.
Kazanılan Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Hemşirelikte Lisans derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak/sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Giresun Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
1. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak 2. 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak
Program Profili
Birey, aile ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi, fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlık bakım gereksinimlerinin kanıta dayalı bilimsel veriler kullanılarak tanılanması ve bütüncül bakımın planlanmasında ve sunulmasında etkin, etik ilke ve değerler doğrultusunda çalışan, etkili iletişim kurabilen, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen profesyonel hemşireler yetiştirilir. Mezuniyet sonrası ilk yıl mezunların %80’i hemşire olarak göreve başlar ve %5’i mezuniyet sonrası 3-5 yıl içinde hemşirelik programında lisansüstü eğitime kayıtlanır. Mezunların %20’si mezuniyet sonrası 3-5 yıl içinde özel dal alanında sertifika alarak görevini sürdürür.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun olan öğrenciler, birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda klinik hemşiresi, iş yeri hemşiresi , okul sağlığı hemşiresi, yönetici ve eğitimci hemşire olarak çalışır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve ÜDS sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıiçi çalışma (uygulama, proje, seminer, kısa sınav, ödev) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Uygulamalı dersler için arasınavın %40'ı, yarıyıl sonu sınavının da %60'ı alınır. Bulunan toplam notun %50'si ve uygulama notunun da %50'si alınarak o ders için başarı notu belirlenir. Yarıyıl / yıl sonu sınav notu ve varsa bütünleme notunun 100 puan üzerinden en az 60 olması gerekir. bu puanın altında kalan öğrenciler doğrudan başarısız sayılır. Öğrencilerin katılamadıkları sınavlar için gerçek ve geçerli bir nedeni var olduğu Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilirse katılamadığı sınav için bir mazeret sınavı verilir.
Mezuniyet Koşulları
1. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak 2. 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim YAMAN AKTAŞ 0454 310 30 41 Bologna Hemşirelik Bölüm Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özlem AYDIN BERKTAŞ 0454 310 30 37
Bölüm Olanakları
Bölümde 6 adet sınıf,konferans salonu, mikrobiyoloji-parazitoloji laboratuarı, biyokimya ve fizyoloji laboratuarı, hemşirelik bölümü uygulama laboratuarı, meslek esasları laboratuarı, bilgisayar laboratuarı, kütüphane, oyun salonu (masa tenisi, bilardo, langırt), oyun sahası ( voleybol, basketbol), kantin, yemekhane bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için kanıt temelli bilgi, tutum ve beceriye sahiptir.
2Hemşirelik ile ilgili güncel bilimsel bilgiye ulaşır ve kullanır.
3Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini kanıta dayalı uygulamalar ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.
4Hemşirelik uygulamalarını etik ilkeler ve ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuat doğrultusunda gerçekleştirir.
5Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
6Etkili iletişim bilgi ve becerilerini kullanır.
7Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde bilimsel araştırma ve projelerde yer alır.
8Hemşirelik uygulamalarında eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini kullanır.
9Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser.
10Bilimsel bilgiye ulaşabilecek ve etkili iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanır.
11Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
12Sağlık hizmetleri ve hemşirelik mesleğinin gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerde sorumluluk alarak yeniliğe ve değişime liderlik eder.
13Yaşam bulgularını alma, değerlendirme ve gerekli müdahaleyi yapabilme becerisi kazanır.
14Hemşirelik alanında edindiği ileri düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapabilme yeteneği kazanır.
15İlaç hazırlama, uygulama ve takip etme becerisi kazanır.
16Aile planlaması, genetik, kronik hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar vb. konularda danışmanlık yapabilme
17Sağlıklı ve hasta bireyleri gelişim dönemlerine göre tanımlayabilme, uygun hemşirelik girişimlerini yapabilme
18Türkiye'de ve dünyada hemşireliğin tarihi gelişimi ve hasta bakımını açıklayabilme
19Tedaviye yönelik çağdaş girişimleri, hasta haklarını ve etik yaklaşımları tanımlayabilme
20Disiplinlerarası hemşirelik yaklaşımlarını açıklayabilme
21Bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
22Yaş dönemlerine uygun iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
23Yaşam dönemlerine göre bireylerin cinsiyet ayırt etmeksizin potansiyel ve mevcut sorunlarını bilebilme
24Hasta ve sağlıklı bireye-aileye -topluma sağlık eğitimi verebilme
25Hemşirelik alanındaki güncel gelişmeleri takip ederek değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olabilme
26Birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmeti sunabilecek donanıma ve yetkinliğe sahip olabilme
27Hemşirelik ve araştırma alanı ile ilgili problem çözümünde uygun hemşirelik araç ve yöntemlerini kullanabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111222333333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HEM-101 ANATOMİ Zorunlu 2 0 2 4
2 AİİT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
3 HEM-105 BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 0 2
4 HEM-107 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE KAVRAMLAR Zorunlu 4 0 4 12
5 HEM-109 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
6 HEM-103 MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
7 YD-101 TEMEL İNGİLİZCE-I Zorunlu 2 0 0 2
8 TD-101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
9 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
Toplam 20 0 6 28
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AİİT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 HEM-104 FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 2 4
3 HEM-108 HEMŞİRELİK ESASLARI Zorunlu 4 8 4 12
4 HEM-102 KENDİNİ TANIMA VE İLETİŞİM YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 4
5 SAGHEMSEÇ2 SAĞLIK BİLİMLERİ HEMŞİRELİK SEÇMELİ II Seçmeli - - - 0
6 HEM-106 TEMEL BİLGİSAYAR Zorunlu 2 0 0 2
7 YD-102 TEMEL İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
8 TD-102 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 16 8 6 28
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HEM-203 BESLENME İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 5
2 HEM-207 FARMAKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
3 HEM-205 HEMŞİRELİKTE FİZİK MUAYENE VE TANILAMA Zorunlu 2 0 0 5
4 HEM-201 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 5 8 0 12
5 HEM-209 MESLEKİ İNGİLİZCE - I Zorunlu 2 0 0 2
6 SAGHEMSEÇ3 SAĞLIK BİLİMLERİ HEMŞİRELİK SEÇMELİ III Seçmeli - - - 0
Toplam 13 8 0 28
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HEM-202 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 5 8 0 12
2 HEM-208 HEMŞİRELİKTE ETİK VE DEONTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 5
3 HEM-206 HİSTOPATOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
4 HEM-212 MESLEKİ İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
5 HEM-204 PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 5
6 SAGHEMSEÇ4 SAĞLIK BİLİMLERİ HEMŞİRELİK SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 0
7 HEM-210 SOSYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 15 8 0 28
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HEM-305 BULAŞICI HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 2 0 0 5
2 HEM-303 EPİDEMİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 5
3 HEM-307 İLK VE ACİL YARDIM Zorunlu 2 0 0 6
4 HEM-301 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 5 8 0 12
5 SAGHEMSEÇ5 SAGLIK BİLİMLERİ HEMŞİRELİK SEÇMELİ V Seçmeli - - - 0
Toplam 11 8 0 28
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HEM-304 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 0 1 6
2 HEM-302 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 5 8 0 12
3 HEM-306 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM Zorunlu 4 4 0 10
4 SAGHEMSEÇ6 SAGLIK BİLİMLERİ HEMŞİRELİK SEÇMELİ VI Seçmeli - - - 0
Toplam 11 12 1 28
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HEM-403 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 5 8 0 12
2 HEM-405 HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM Zorunlu 4 0 0 6
3 HEM-401 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 5 8 0 12
Toplam 14 16 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HEM-404 İNTÖRN Zorunlu 2 32 0 26
2 HEM-402 SEMİNER Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 4 32 0 30
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 2
3 KRY101 KARİYER PLANLAMA Seçmeli 1 0 0 2
4 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
SAĞLIK BİLİMLERİ HEMŞİRELİK SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HEM-130 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
2 HEM-132 VİTAMİN VE MİNERALLER Seçmeli 2 0 0 2
3 HEM-134 HEMŞİRELİK SÜRECİ Seçmeli 2 0 0 2
SAĞLIK BİLİMLERİ HEMŞİRELİK SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HEM-211 KARDİYOLOJİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
2 HEM-213 FİZYOPATOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
3 HEM-215 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
4 HEM-217 YARA VE STOMA BAKIMI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
5 HEM-225 BAĞIMLILIKLAR VE KORUNMA Seçmeli 2 0 0 2
SAĞLIK BİLİMLERİ HEMŞİRELİK SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HEM-214 YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
2 HEM-216 STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
3 HEM-218 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
4 HEM-224 GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
5 HEM-226 ACİL HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
SAGLIK BİLİMLERİ HEMŞİRELİK SEÇMELİ V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HEM-313 HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 HEM-315 TRANSKÜLTÜREL HEMŞİRELİK Seçmeli 2 0 0 2
3 HEM-317 ADÖLESAN SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 2
4 HEM-319 AĞRIDA YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 2
5 HEM-321 BİYOKİMYADA TANIMLAYICI TESTLER Seçmeli 2 0 0 2
6 HEM-323 HEMŞİRELİKTE İNOVATİF DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 2
SAGLIK BİLİMLERİ HEMŞİRELİK SEÇMELİ VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HEM-314 TAMAMLAYICI VE BÜTÜNLEŞİK BAKIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 2
2 HEM-316 AKILCI İLAÇ KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 2
3 HEM-318 BÜYÜME VE GELİŞME Seçmeli 2 0 0 2
4 HEM-322 CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 2
5 HEM-324 NÖROLOJİ HASTALIKLARI VE BAKIM Seçmeli 2 0 0 2
6 HEM-326 ADLİ HEMŞİRELİK Seçmeli 2 0 0 2
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr