Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Mühendislik Fakültesi - Enerji Sistemleri Mühendisliği - Enerji Sistemleri MühendisliğiProgram Tanımları
Kuruluş
2012
Kazanılan Derece
Enerji Sistemleri Mühendisi
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Giresun Üniversitesi” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Giresun Üniversitesi'nin Mühendislik Fakültesinde önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Enerji Sistemleri Mühendisliği eğitim programları, öğrencileri enerji sistemleri ile ilgili uygulamalı ve teorik çalışmaları hazırlayacak bir biçimde planlanmıştır. Bu esnada hem Elektrik-Elektronik hem de Makina Mühendisliğinin enerji, üretim, iletim, dağıtım, dönüşümü ile ilgili konularını öğreneceklerdir. İlk altı yarıyıl tüm öğrenciler için zorunlu derslerden oluşmaktadır. 7. ve 8. yarı yıllarda zorunlu derslerin yanında öğrenciler uzmanlaşmak istedikleri konularla ilgili seçmeli dersler alabileceklerdir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Okulu bitiren öğrencilerimiz yani Enerji Sistemleri Mühendisleri, enerji üretimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanları bulacaklardır. Hem özel sektörde hem de kamuda bulunan işyerlerinde çalışabilecekleri gibi çalışmalarını bağımsız olarak da sürdürebilirler. Kamuda başta Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Elektrik İletim A.Ş. (EİAŞ), Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Elektrik Ticaret A.Ş.,(TETAŞ), Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ), Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİEİ), Devlet Su İşleri (DSİ), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Hazine Müsteşarlığı gibi kurumlardır. Özel Sektörde konuya ilişkin yürürlüğe konulan yasal mevzuatla birlikte enerji (petrol, doğalgaz, elektrik, rüzgar, güneş ve biyoenerji gibi...) alanında çoğunluğu yabancı ortaklı olmak üzere birçok şirket kurularak bu sektördeki faaliyetlerine başlamışlardır. Bu şirketlerde çalışacak öncelikli insan kaynağını ise Enerji Sistem Mühendislerinin oluşturacağı kaçınılmaz gözükmektedir. Özel sektörde sanayi ve endüstrinin geliştiği yerlerde daha rahat iş bulunabilir. Bunun dışında bugünlerde pek çok kuruluş güneş enerjisi, biyoenerji, jeotermal enerji, rüzgâr ve hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yapmaktadır. Önümüzdeki yıllarda ise nükleer enerji santrallerinin yapımlarının gerçekleştirilmesi ile bu güne kadar kullanılmamış olan bor gibi diğer enerji kaynaklarının devreye girmesi beklenmektedir. Tüm bu alanlarda Ar-Ge düzeyinden başlayarak enerji dağıtımının en ekonomik şekilde gerçekleştirilmesine kadar her düzeyde enerji sistemleri mühendislerine gerek olacaktır. Bunlara ayrıca Türkiye'nin kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde enerji koridoru olmasından dolayı yapılacak çalışmalarda görev alacak Enerji Sistemleri Mühendislerini eklemek mümkündür. Mezunların yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da benzer taleplerle karşılaşacağı beklenmektedir. Bağımsız çalışanlar ise enerji sektörüne danışmanlık, müşavirlik yapabilir, proje üretebilirler. Yurt içinde yabancı sermayeli şirketlerde proje mühendisleri olarak da görev alabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve teknik seçmeli derslerde öğrencilerin seçilmiş problemleri çözdüğü yazılı açık veya kapalı kitap sınavlar yapılmaktadır. Her yarıyılda her ders için bir arasınav yapılır. Arasınavların tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde Bölüm tarafından ilan edilir. Arasınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavları tarihi ve yeri yine Bölüm'de ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Yarıyıl içi notu (ham not) arasınavın % 40 ı, final sınavının % 60 ı alınarak bulunur. Arasınav ve final sınavlarının yanısıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve laboratuvardaki performans gibi eğitim aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Bu aktiviteler ve başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı yarıyıl başında öğretim üyesi tarafından öğrencilere duyurulur. Arasınav veya final sınavı gerektirmeyen dersler öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bu durumda başarı notu yarıyıl içinde yapılan ödev, rapor, sunum, proje vb. dikkate alınarak belirlenir. Öğrencilerin başarı durumunun belirlenmesinde her yarıyıl sonunda hesaplanan Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve Genel Akademik Not Ortalaması kullanılır. Yarıyıl Akademik Not Ortalaması, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. Genel Akademik Not Ortalaması ise, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders planındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ikinci yarıyıl sonundan itibaren hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Güre Yerleşkesi 28200 Giresun. Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mükrimin Şevket GÜNEY Tel: 0454 310 10 00
Bölüm Olanakları
Derslikler mevcuttur. Laboratuvarlar gerçekleştirme aşamasındadır.

Program Çıktıları
1Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
2Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
3Proje planlaması yapmak ve detay belirleyebilmek
4Çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi
5Etkin iletişim kurma becerisi
6Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
7Zaman yönetimi yapabilme ve meslek gelişimini planlayabilme
8Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
9İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi
10Çağın sorunları hakkında bilgili olmak ve mesleğini severek ve inanarak yapmak
11Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
12Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve makale yazabilme seviyesinde İngilizce bilgisi
13Yenilikçi ve sorgılayıcı düşünüp özgün yollar bulabilmek
14Çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00000000000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ESM-101 ELEKTRİK DEVRELERİ-I Zorunlu 4 0 0 4
2 ESM-111 ENERJİ BİLİMLERİNE GİRİŞ I Zorunlu 4 0 0 4
3 ESM-111 ENERJİ BİLİMLERİNE GİRİŞ I Zorunlu 4 0 0 4
4 FİZ-103 FİZİK I Zorunlu 4 0 0 4
5 FİZ-103 FİZİK I Zorunlu 4 0 0 4
6 YDL-107 İNGİLİZCE I Zorunlu 4 0 0 4
7 YDL-107 İNGİLİZCE I Zorunlu 4 0 0 4
8 KİM-105 KİMYA-I Zorunlu 4 0 0 4
9 KİM-105 KİMYA-I Zorunlu 4 0 0 4
10 MAT-101 MATEMATİK I Zorunlu 4 0 0 4
11 MAT-101 MATEMATİK I Zorunlu 4 0 0 4
12 BİL-113 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 4 2 0 4
13 BİL-113 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 4 2 0 4
14 TCE-101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
15 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
Toplam 56 4 0 56
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BİL-106 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM Zorunlu 3 4 0 3
2 BİL-106 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM Zorunlu 3 4 0 3
3 BİL-114 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Zorunlu 4 0 0 3
4 BİL-114 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Zorunlu 3 0 0 3
5 ESM-102 ELEKTRİK DEVRELERİ-II Zorunlu 4 0 0 4
6 ESM-102 ELEKTRİK DEVRELERİ-II Zorunlu 4 0 0 4
7 ESM-112 ENERJİ BİLİMLERİNE GİRİŞ II Zorunlu 4 0 0 6
8 ESM-112 ENERJİ BİLİMLERİNE GİRİŞ II Zorunlu 4 0 0 4
9 FİZ-104 FİZİK II Zorunlu 4 0 0 4
10 FİZ-104 FİZİK II Zorunlu 4 0 0 4
11 YDL-108 İNGİLİZCE II Zorunlu 4 0 0 4
12 YDL-108 İNGİLİZCE II Zorunlu 4 0 0 4
13 KİM-106 KİMYA-II Zorunlu 4 0 0 4
14 KİM-106 KİMYA-II Zorunlu 4 0 0 4
15 MAT-102 MATEMATİK II Zorunlu 4 0 0 4
16 MAT-102 MATEMATİK II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 61 8 0 62
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ESM-213 ELEKTRİK MAKİNELERİ I Zorunlu 4 0 0 5
2 ESM-213 ELEKTRİK MAKİNELERİ I Zorunlu 4 0 0 4
3 ESM-207 ELEKTRONİK I Zorunlu 4 0 0 5
4 ESM-207 ELEKTRONİK I Zorunlu 4 0 0 4
5 ESM-211 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ I Zorunlu 4 0 0 4
6 ESM-211 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ I Zorunlu 4 0 0 4
7 ESM-215 ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 4 0 0 4
8 ESM-215 ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 4 0 0 5
9 ESM-209 SAYISAL ANALİZ Zorunlu 4 0 0 5
10 ESM-209 SAYISAL ANALİZ Zorunlu 4 0 0 4
11 ESM-203 TERMODİNAMİK I Zorunlu 4 0 0 5
12 ESM-203 TERMODİNAMİK I Zorunlu 4 0 0 4
13 TRD-109 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
14 TRD-109 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
15 MAT-215 YÜKSEK MATEMATİK I Zorunlu 4 0 0 4
16 MAT-215 YÜKSEK MATEMATİK I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 60 0 0 65
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ESM-214 ELEKTRİK MAKİNELERİ II Zorunlu 4 0 0 5
2 ESM-214 ELEKTRİK MAKİNELERİ II Zorunlu 4 0 0 4
3 ESM-208 ELEKTRONİK II Zorunlu 4 0 0 5
4 ESM-208 ELEKTRONİK II Zorunlu 4 0 0 4
5 ESM-220 GÜNEŞ PİLLERİ Zorunlu 2 0 0 3
6 ESM-220 GÜNEŞ PİLLERİ Zorunlu 2 0 0 3
7 ESM-212 MALZEME BİLİMİ Zorunlu 4 0 0 4
8 ESM-212 MALZEME BİLİMİ Zorunlu 4 0 0 5
9 ESM-216 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ II Zorunlu 4 0 0 4
10 ESM-216 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ II Zorunlu 4 0 0 4
11 ESM-204 TERMODİNAMİK II Zorunlu 4 0 0 5
12 ESM-204 TERMODİNAMİK II Zorunlu 4 0 0 4
13 TRD-110 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
14 TRD-110 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
15 MAT-218 YÜKSEK MATEMATİK II Zorunlu 4 0 0 4
16 MAT-218 YÜKSEK MATEMATİK II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 56 0 0 62
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MÜHSEÇEN5 ALAN SEÇMELİSİ V Seçmeli - - - 20
2 MÜHSEÇEN5 ALAN SEÇMELİSİ V Seçmeli - - - 20
3 AİİT-315 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
4 AİİT-315 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
5 ESM-301 GÜÇ SİSTEMLERİNE GİRİŞ Zorunlu 4 0 0 5
6 ESM-301 GÜÇ SİSTEMLERİNE GİRİŞ Zorunlu 4 0 0 4
7 ESM-303 MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 4 0 0 5
8 ESM-303 MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 26 0 0 62
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MÜHSEÇEN6 ALAN SEÇMELİSİ VI Seçmeli - - - 20
2 MÜHSEÇEN6 ALAN SEÇMELİSİ VI Seçmeli - - - 20
3 AİİT-316 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
4 AİİT-316 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
5 ESM-302 ELEKTİRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ Zorunlu 4 0 0 5
6 ESM-302 ELEKTİRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ Zorunlu 4 0 0 4
7 ESM-304 ISI TRANSFERLERİ Zorunlu 4 0 0 5
8 ESM-304 ISI TRANSFERLERİ Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 26 0 0 62
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MÜHSEÇEN7 ALAN SEÇMELİSİ VII Seçmeli - - - 0
2 MÜHSEÇEN7 ALAN SEÇMELİSİ VII Seçmeli - - - 16
3 ESM-403 GÜÇ DAĞITIM SİSTEMLERİ Zorunlu 4 0 0 4
4 ESM-403 GÜÇ DAĞITIM SİSTEMLERİ Zorunlu 4 0 0 4
5 ESM-405 ÖLÇME LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
6 ESM-405 ÖLÇME LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
7 ESM-401 PROJE-I Zorunlu 0 2 0 8
8 ESM-401 PROJE-I Zorunlu 0 2 0 8
Toplam 8 4 4 44
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MÜHSEÇEN8 ALAN SEÇMELİSİ VIII Seçmeli - - - 0
2 MÜHSEÇEN8 ALAN SEÇMELİSİ VIII Seçmeli - - - 16
3 ESM-406 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
4 ESM-406 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
5 ESM-404 GÜÇ SİSTEMLERİNİN ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 4
6 ESM-404 GÜÇ SİSTEMLERİNİN ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 4
7 ESM-402 PROJE-II Zorunlu 0 2 0 8
8 ESM-402 PROJE-II Zorunlu 0 2 0 8
Toplam 6 4 4 44
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
ALAN SEÇMELİSİ V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-307 KONTROL SİSTEMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
ALAN SEÇMELİSİ V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-307 KONTROL SİSTEMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
2 SEÇ-313 İMALAT YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
ALAN SEÇMELİSİ VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-306 GÜÇ ELEKTRONİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
2 SEÇ-308 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
3 SEÇ-312 HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
4 SEÇ-314 EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 4
ALAN SEÇMELİSİ VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-306 GÜÇ ELEKTRONİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
2 SEÇ-308 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
3 SEÇ-312 HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
4 SEÇ-314 EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 4
ALAN SEÇMELİSİ VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ALAN SEÇMELİSİ VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-409 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ-I Seçmeli 3 0 0 4
2 SEÇ-413 LED TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
3 SEÇ-431 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODOLİJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ALAN SEÇMELİSİ VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ALAN SEÇMELİSİ VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ-410 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ-II Seçmeli 3 0 0 4
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr