Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Tirebolu İletişim Fakültesi - Gazetecilik - GazetecilikProgram Tanımları
Kuruluş
Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, 2015-2016 eğitim öğretim döneminde öğrenci alınacağına dair YÖK Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığından alınan 15.05.2015 tarih ve 75850160-301.01.01/2 yazısı ile fiilen kurulmuştur. Kuruluş gerekçesi, bölge, ülke ve uluslararası gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda, medya sektörünün öncü mesleği olarak bilinen gazetecilik alanında, kuram ve uygulama dengesi gözetilerek oluşturulan müfredat dahilinde olaylara neden-sonuç ilişkisiyle, eleştirel ve bilimsel ölçütlerle yaklaşabilen, mesleki becerilerini çağın gereklilikleri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda yenileyebilen, etik değerleri sahiplenmiş iletişimciler yetiştirmektir.
Kazanılan Derece
Gazetecilik Bölümünün zorunlu ve seçmeli derslerini eksiksizce tamamlayan, staj sorumluluğunu yerine getiren başarılı öğrenciler, "Gazetecilik Alanında Lisans Diploması" derecesi alarak mezun olmaya hak kazanırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Giresun Üniversitesi'nin programlarında, önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler,Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Gazetecilik Bölümü dersleri, program tanımında belirlenmiş öncelikli amaçlara uygun olarak kuram ve uygulama dengesini gözetir biçimde düzenlenmiştir. Bu nedenle Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin alana katkı sunarak değer katacak birer uzman olarak yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır. Gazetecilik programı, öğrencilerine gerek duyulan donanımları kazanmalarını sağlayacak biçimde hazırlanmakta ve bilişsel çerçevenin pratik süreçlerle uyumunu gözeten bir yaklaşımla hazırlanmaktadır. Buna göre program öğrencilere iletişim, medya, gazetecilik ile sosyal bilimlere dair kuramsal, kavramsal, terimsel bilgiler sunmanın yanında, gazetecilik alanında yetkinliklerini bilgi, beceri ve düşünce düzeylerinde geliştirebilecekleri uygulamaya dönük olanakları da sunmaktadır. Medya ve Reklam Atölyeleri ile Fotoğraf Stüdyosu vd. uygulama birimleri, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeleri açısından etkin bir süreklilik dahilinde çalışmalarını sürdürmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Gazetecilik Bölümü mezunları, kamu ve özel sektör medya kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptir. Dergi, gazete, haber ajansı, internet haber sitesi, radyo, televizyonlarda fotoğrafçı, muhabir, editör, yayın yönetmeni, sayfa tasarımcısı, haber müdürü gibi ilk akla gelebilecek görevlerde çalışabilir, özel ve kamu kuruluşlarının medya birimlerinde görev ve sorumluluk üstlenebilirler. Gazetecilik alanında yetkinliğini artırmak, ya da lisansüstü eğitim alarak akademik kariyer yapmak isteyen bölümümüz mezunları bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürebilirler. Eğitim öğretim sürelerinde ya da daha sonra eğitim fakülteleri dahilinde kaydolup başarılı olacakları bir pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerimiz, mezuniyetten sonra İletişim Meslek Liselerinde eğitimci olarak da görev alabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Ayrıca, dersin öğretim elemanı, dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar.
Mezuniyet Koşulları
Giresun Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde düzenlendiği gibi, öğrencilerin bölümden mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, toplam 240 AKTS kredilik iş yükünü tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu koşulları yerine getiren öğrenci mezun olmaya ve diplomasını almaya hak kazanır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
E-Öğrenme
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü: Prof. Dr. Dilek Beybin KEJANLIOĞLU Telefon Bilgileri: 0 (454) 3101760/1768 Elektronik Posta: beybin.kejanlioglu@giresun.edu.tr Adres Bilgisi: Demirci Mahallesi Halkovalı Caddesi 28500 Tirebolu / GİRESUN
Bölüm Olanakları
Bölüm, gazetecilik alanında öğretim ve araştırma yapmak için gerekli temel olanaklara sahiptir. Bu olanaklar arasında, modern, teknolojik derslikler, birebir akademik danışmanlık hizmeti, üniversitenin online veri tabanlarından güncel akademik kaynaklara ulaşma imkanı, üçüncü ve dördüncü sınıfta belli seçmeli dersleri alarak istediği konularda uzmanlaşma imkânı vardır. Bölümde görev yapan tüm öğretim elemanlarının kendine ait bir odası ve bir internet bağlantılı bilgisayarı gibi, bölümün hedeflerini gerçekleştirmesi için gerekli olan asgari koşullar mevcuttur. Bunun yanı sıra, bölümün gelişimine ve zenginleştirilmesine ilişkin diğer olanaklar, mevcut planlar dahilinde edinilmektedir. Bunların başında, bilgisayar laboratuvarları, medya atölyesi, reklam atölyesi, fotoğraf stüdyosu, internet erişim salonu, okuma salonları ve multimedya laboratuvarları gelmektedir.

Program Çıktıları
1İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur.
2Medya sektöründe yaşanan ve kitle iletişim araçlarının mülkiyet yapısını etkileyen değişimi kavrar, küresel ve yerel gerekçelerle tanımlar.
3Bilimsel çalışma yürütebilecek hazırlık, araştırma, yayınlama ve proje hazırlama süreçlerini kapsayan süreçlerde ihtiyaç duyacağı bilgi, kuram ve yöntem donanımı edinir.
4Gazeteciliği tarihsel, hukuki, siyasal, ekonomik, sosyolojik ve kültürel boyut, etken ve değişkenlerle tanımlar.
5Alanın diğer disiplinleri arasındaki etkileşimi bilir ve farklı değişkenlerle biçimlenen bu bağıntıyı tanımlar.
6Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur.
7İletişim kuramlarını bilir, iletişim bilimleri alanının terimleriyle bu kuramları tanımlar, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
8Gazeteciliğin güncel teknoloji sayesinde sayısı artan farklı uzmanlık alanları için gerekli donanıma sahip olur.
9Medya etkinlik alanının mesleki ve etik açıdan sorunlu unsurları ile mesafesini korur, edindiği mesleki becerilerle eleştirel bir düşünce, kavrayış ve davranış tarzı geliştirir.
10Mesleki etik bilinciyle, dahil olduğu mesleğin akademik ve sektörel ilkeleri ışığında, mesleki eğitiminden aldığı güçle habercilik mesleğini yerine getirir.
11Yayınlayacağı haberi temel Türkçe dilbilgisi kuralları çerçevesinde düzenler, kontrolünü ve düzeltmelerini yapar.
12Fotoğraf çekim ve işleme süreç, yöntem ve tekniklerini hazırladığı haberi meydana getirirken etkin sonuçlar doğrultusunda kullanır.
13Kitle iletişim araçlarının içeriğini meydana getiren haberleri eleştirel, etik, kültürel ve teknik gerekçeler doğrultusunda yorumlar, analiz eder.
14Küresel ölçekte kitle iletişim araçları ve medya sektöründe meydana gelen dönüşümleri, kitle iletişim araçlarının sahiplik yapılarındaki değişimleri bilir, kavrar ve tanımlar.
15İletişim bilimlerinin ve ilişkili olduğu diğer disiplinlerden edindiği kuramsal yaklaşımları, gazeteciliğe uygular.
16İletişim alanında ve özel olarak gazeteciliğin sorunlarını bütüncül bir yaklaşımla görür, bu sorunları eleştirel bir yaklaşımla tanımlar ve kalıcı çözümler geliştirir.
17Mesleğinin ihtiyaçları doğrultusunda farklı formatlardaki haber metinlerini ve özelliklerini tanımlar, bu amaçlar için üreteceği haberleri farklı medya ortamlarında yayınlanmak üzere hazırlar.
18Edindiği bilimsel araştırma, uygulama ve yayın yetkinliği ve metodolojik donamı sayesinde alanını ilgilendiren konularda bireysel, bağımsız çalışma yapar.
19Mesleki uygulamalarda ve kendiliğinden gelişen kimi durumlarda sorumluluk alır, edindiği bilgi ve becerileri karşılaştığı sorunlara yaratıcı çözümler geliştirebilecek biçimde uygular, bu çözümleri meslekten ya da başka sektörlerden profesyonellere tarif eder, bir neden sonuç ilişkisi zinciri ile anlatır.
20Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir.
21Çalışma alanını, hem bilimsel disiplin düzeyinde, hem de mesleki-sektörel gerekçelerle mesleki gelişiminin önemli bir yanı olarak görür, günü gününe takip eder, mesleki gelişimini yaşam boyu sürdürür.
22Üretken ve hareketli bir çalışma alanı olan toplumsal iletişim süreçlerinin yenilikçi kavramlarını, güncel yaklaşımlarını, teknoloji alanındaki değişim ve yeniliklerini gazetecilik mesleğinin gerekleri doğrultusunda öğrenir ve uygular.
23Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları, gazetecilik alanındaki yeni yönelimleri ve teknolojik gelişmeleri yakından izler, öğrenir ve mesleki gelişime açık olur.
24Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir.
25Gazetecilik mesleği için gerekli olduğu kadar, birlikte çalıştığı meslektaşları ile de etkin iletişim kurabilme becerisi edinir, bu beceriyi geliştirir.
26Mesleki bilgi ve yetenekleri yanında, kültürel ve sosyal sermayesini güçlü kılacak biçimde, ülkesinin ve dünyanın entelektüel, sanatsal, bilimsel, tarihsel değerlerini öğrenir, ürünlerini ve etkinliklerini takip eder, yaşar ve içselleştirir.
27Bireysel olduğu kadar sorumluluklarının bilinciyle mesleki dayanışma ve çalışma yaşamına özgü ortak akıl, ortak eylem süreçlerinde sorumluluk alır ve bu sorumluluk alanı dahilinde takım halinde sürdürülen çalışmalara dahil olur.
28Etkin olarak kullanabileceği bir yabancı dili (İngilizce) mesleki amaçlar doğrultusunda öğrenir, öğrendiği bu yabancı dil ile yazılı ve sözlü iletişimi aksatmadan kurar, mesleki gelişmeleri, yenilikleri ulusal olduğu kadar uluslararası bir çerçeveden de izler.
29Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar.
30Mesleki becerilerini, alana özgü iletişim bilgisi, kavram, araç ve yöntemleri iletişim etiği ve mesleki prensipler dahilinde kullanır.
31Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur.
32Kaçınılmaz olarak yaşamın asli dinamiklerini yöneten değişimi sunduğu olanaklarla değerlendirebilen ve yönetebilen çevresinde gelişen olaylar ve toplumu ilgilendiren konularla yakından ilgili, sorunlara çözüm odaklı bir eleştirellikle yaklaşır, bu yönde girişimci bir yaşam biçimi kazanır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 GZT-105 BİLİŞİM UYGULAMALARI-I Zorunlu 3 0 0 0
3 GZT-103 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 2 0 0 4
4 GZT-101 İLETİŞİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
5 GZT-107 MEDYA TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
6 GZT-115 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
7 GZT-109 SOSYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 0
8 TDB-101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
9 UNISEC-3 ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
10 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
11 YDB-101 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 23 0 0 10
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 GZT-106 BİLİŞİM UYGULAMALARI-II Zorunlu 1 3 0 0
3 GZT-108 EKONOMİNİN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 1 2 0 0
4 GZT-110 MEDYA OKURYAZARLIĞI Zorunlu 2 0 0 0
5 GZT-104 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Zorunlu 2 0 0 5
6 GZT-114 TEMEL GAZETECİLİK Zorunlu 2 0 0 0
7 TDB-102 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
8 GZT-112 UYGARLIK TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
9 YDB-102 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 16 5 0 9
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GZT-201 ANLATI TÜRLERİ VE GAZETECİLİK Zorunlu 2 0 0 0
2 GZT-205 HABER OKUMALARI Zorunlu 2 0 0 0
3 İLET-GAZ-03 İLETİŞİM GAZETECİLİK SEÇMELİ DERS GRUBU-03 Seçmeli - - - 15
4 GZT-207 İLETİŞİM KURAMLARI Zorunlu 2 0 0 0
5 GZT-209 TÜRK BASIN TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 8 0 0 15
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GZT-206 HABER TOPLAMA VE YAZMA Zorunlu 2 0 0 0
2 İLET-GAZ-04 İLETİŞİM GAZETECİLİK SEÇMELİ DERS GRUBU-04 Seçmeli - - - 15
3 GZT-208 RÖPORTAJ TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 0
4 GZT-202 SİYASAL İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 0
5 GZT-210 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 8 0 0 15
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GZT-307 GÖRSEL KÜLTÜR Zorunlu 2 0 0 0
2 GZT-305 HABER SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
3 GZT-303 HABER UYGULAMALARI I Zorunlu 1 2 0 0
4 İLET-GAZ-05 İLETİŞİM GAZETECİLİK SEÇMELİ DERS GRUBU-05 Seçmeli - - - 15
5 GZT-301 İLETİŞİM HUKUKU Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 7 2 0 15
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GZT-304 ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK Zorunlu 2 0 0 0
2 GZT-306 BASIN İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
3 GZT-302 GAZETECİLİK ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
4 GZT-308 HABER UYGULAMALARI II Zorunlu 1 2 0 0
5 İLET-GAZ-06 İLETİŞİM GAZETECİLİK SEÇMELİ DERS GRUBU-06 Seçmeli - - - 15
Toplam 7 2 0 15
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GZT-403 BİTİRME PROJESİ I Zorunlu 2 2 0 0
2 İLET-GAZ-07 İLETİŞİM GAZETECİLİK SEÇMELİ DERS GRUBU-07 Seçmeli - - - 10
3 GZT-401 MEDYA ELEŞTİRİSİ Zorunlu 1 2 0 0
4 GZT-405 MEDYA POLİTİKALARI Zorunlu 2 0 0 0
5 GZT-407 YEREL GAZETECİLİK UYGULAMALARI I Zorunlu 1 2 0 0
Toplam 6 6 0 10
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GZT-404 BİTİRME PROJESİ II Zorunlu 2 2 0 0
2 GZT-408 FİKRİ HAKLAR Zorunlu 2 0 0 0
3 İLET-GAZ-08 İLETİŞİM GAZETECİLİK SEÇMELİ DERS GRUBU-08 Seçmeli - - - 10
4 GZT-402 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 0
5 GZT-406 YEREL GAZETECİLİK UYGULAMALARI II Zorunlu 1 2 0 0
Toplam 7 4 0 10
 
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr