Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Tirebolu İletişim Fakültesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Halkla İlişkiler ve TanıtımProgram Tanımları
Kuruluş
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 19 Ocak 2011 tarihinde kurulmuştur. Bölümün temel amacı; çağımızın önemli mesleklerinden birisi kabul edilen halkla ilişkiler alanında, teorik ve uygulamalı bilgilerle donanmış, araştırmacı ve sorgulayıcı öğrenciler yetiştirmektir. Gelişen iletişim ortamında önem kazanan halkla ilişkiler ve tanıtım kamuoyu araştırmaları konularında vereceği eğitimle bu alanlara katkı sağlayacaktır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Giresun Üniversitesi'nin programlarında, önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler,Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Bölüm dersleri program amaçlarına uygun olarak kuramsal ve uygulamalı şekilde düzenlenmiştir. Buna göre, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü programı, öğrencilerini alana katkı sağlayacak uzmanlar olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla program, öğrencilerin gerekli donanımları edinmelerini sağlayacak şekilde hazırlanmakta ve bu açıdan teorik ve pratik eğitime dayalı bir anlayışla oluşturulmaktadır. Buna göre program öğrencilere iletişim, halkla ilişkiler ve sosyal bilimlere ilişkin temel kuramsal bilgileri sunmasının yanında halkla ilişkiler alanında bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri uygulama olanakları da sağlamaktır. Reklam Atölyesi, Medya Atölyesi ve Fotoğraf Stüdyosu vb. gibi uygulama birimleri, öğrencilerin pratik becerilerini geliştirmeleri açısından faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda bölümde yüksek lisans eğitimi de mevcuttur.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm mezunları kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptir. Günümüzde hemen her kuruluşun bünyesinde yer alan “Halkla İlişkiler” birimlerinde görev alan bu bölüm mezunları, ayrıca reklam ajanslarında, gazetelerin ilan-reklam servislerinde, tanıtım ofislerinde, sivil toplum örgütlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, basın işletmeciliği ve bilişim sektöründe, kamuoyu ve pazar araştırma şirketlerinde halkla ilişkiler uzmanı, stratejik iletişim koordinatörü, basın danışmanı, müşteri temsilcisi, medya planlamacısı olarak görev yapmakta, halkla ilişkiler büroları ve reklam ajansları kurup işletmektedirler. Halkla ilişkiler ve tanıtım programını bitirenler, öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi de almış olmak koşulu ile meslek liselerinin gazetecilik ve iletişim alanındaki derslerine öğretmen olarak atanabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Ayrıca, dersin öğretim elemanı, dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar.
Mezuniyet Koşulları
Giresun Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde düzenlendiği gibi, öğrencilerin bölümden mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, toplam 240 AKTS kredilik iş yükünü tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu koşulları yerine getiren öğrenci mezun olmaya ve diplomasını almaya hak kazanır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü: Prof. Dr. A.Filiz SUSAR Telefon Bilgileri: 0 (454) 429 33 33/ 6053 Elektronik Posta: filiz.susar@giresun.edu.tr Adres Bilgisi: Demirci Mahallesi Halkovalı Caddesi 28500 Tirebolu / GİRESUN
Bölüm Olanakları
Bölüm, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında öğretim ve araştırma yapmak için gerekli temel olanaklara sahiptir. Bu olanaklar arasında, modern, teknolojik derslikler, birebir akademik danışmanlık hizmeti, üniversitenin online veri tabanlarından güncel akademik kaynaklara ulaşma imkanı, üçüncü ve dördüncü sınıfta belli seçmeli dersleri alarak istediği konularda uzmanlaşma imkânı vardır. Bölümde görev yapan herkesin kendine ait bir odası ve bir İnternet bağlantılı bilgisayarı gibi, bölümün hedeflerini gerçekleştirmesi için gerekli olan asgari koşullar mevcuttur. Bunun yanı sıra, bölümün gelişimine ve zenginleştirilmesine ilişkin diğer olanaklar, mevcut planlar dahilinde edinilmektedir. Bunların başında, bilgisayar laboratuvarları, reklam atölyesi, medya atölyesi, fotoğraf stüdyosu, internet erişim salonu, okuma salonları ve multimedya laboratuvarları gelmektedir.

Program Çıktıları
1İletişim bilimi, işletme yönetimi, pazarlama / pazarlama iletişimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, örgütsel psikoloji, ekonomi, siyaset bilimi, bilgi iletişim teknolojileri, hukuk, araştırma-istatistik, kültürel çalışmalar vb. alanlardaki bilgileri halkla ilişkiler disiplinine uygulayabilme
2Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme
3İş yaşamı dinamikleri çerçevesinde karar verebilme, fikirlerini açık bir biçimde ifade edebilme, duygularını yönetebilme, karşılaşılan sorunları çözebilme, topluluk önünde sunum yapabilme, toplantı yönetimini gerçekleştirebilme, farklılıklara ilişkin farkındalık yaratma ve empatik anlayış geliştirebilme
4Öğrencilerin profesyonel yaşamda sosyal davranış, nezaket, görgü ve protokol kurallarını bilerek uygun davranış biçimleri sergilemesi ve organizasyon yapma yeteneğini geliştirmesi
5Profesyonel yaşamda gerekli olan iletişim becerilerine sahip olmak ve bu becerileri çalışma ortamında kullanmak
6Halkla ilişkiler kampanyalarına ilişkin kuramsal bilgileri halkla ilişkiler sürecinin durum analizi (swot, pest, pert, ….), amaçların saptanması, hedef kitlelerin belirlenmesi, medya ve tekniklerin tespit edilmesi, bütçeleme ve değerlendirme aşamaları ile pratik alana taşıyabilme
7Değişime açık, toplumsal konulara duyarlı, eleştirel ve çözüm üretebilen bakış açılarına sahip, yaratıcı ve girişimci nitelikler kazanmak, pratik düşünme becerisini edinmek
8Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme
9Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarının önemini kavrayabilme ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme
10Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapabilme
11Öğrenme gereksiniminin sürekliliğinin kavranması
12Yapılacak iletişim çalışmalarında takım çalışmasına uygun olarak sorumlulukları üstlenebilmek ve takım ruhu bilincinde hareket edebilmek
13Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünebilmek
14Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme
15Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme
16Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirleyebilme
17Edinilen bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilmek
18Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurabilme
19Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilmek ve etkin biçimde yürütebilmek
20Nitel ve nicel iletişim araştırmalarının kullanıldığı alanları ayrıştırabilme ve gerektiği alanları belirleyebilme
21Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanabilme
22İçsel iletişim, kişilerarası iletişim ve kurumsal iletişim alanına ilişkin bilgi, yöntem ve becerilerini kullanarak çözümlemeler yapabilme, sözlü, sözsüz, yazılı vb. biçimde ifade edebilme
23İç ve dış paydaş analizlerine dayanan stratejik halkla ilişkiler yönetimi sürecini gerçekleştirebilme
24Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme
25Halkla ilişkiler mesleğinin etik ilkelerinin farkında oluş, mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme
26Halkla ilişkiler ve tanıtım alanında kuramsal ve uygulamalı yeterliliğe sahip olmak
27Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme
28Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkında, gelişmeleri sürekli izleyerek disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme, profesyonel ilişki ağları geliştirebilme, bağımsız davranabilme, insiyatif kullanabilme, yaratıcılık, sürekli öğrenme, kişisel gelişim, imaj yönetimi, ilişki yönetimi vb. konularda beceri kazanabilme
29Meslek alanıyla ilgili terminolojiye hakim olma
30Kurum ya da ürün/hizmete yönelik imaj ve itibar oluşumuna katkı sağlayabilecek iletişim çalışmalarının yapılması için araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçleriyle ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak
31Değişime açık, toplumsal konulara duyarlı, eleştirel ve çözüm üretebilen bakış açılarına sahip, yaratıcı ve girişimci nitelikler kazanmak, pratik düşünme becerisini edinmek
32Bilimsel araştırma yöntemleri temelinde iletişim araştırma yöntemleriyle ilgili edinilen bilgileri, mesleki problemlerin tespit edilmesinde, tanımlanmasında, analiz edilmesinde ve çözümünde etik değerleri dikkate alarak kullanabilmek
33Halkla ilişkiler, reklamcılık, marka iletişimi, pazarlama iletişimi, ikna edici iletişim, iletişim yönetimi, kurumsal iletişim alanları ile ilgili tüm paydaşların iletişim özellikleri ve yaşadığı iletişim sorunları konularında bilgi sahibi olmak
34Edinilen disiplinlerarası bilgiler sonucunda toplumsal, kültürel, siyasi ve sosyal konuları ya da değişimleri belirleme, analiz etme ve sonuçları mesleki çalışmalarda kullanabilme becerisini kazanmak

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0000000000000000000000000000000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 HİT-115 BİLİŞİM UYGULAMALARI I Zorunlu 3 0 0 4
3 HİT-109 HALKLA İLİŞKİLERİN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 2 0 0 4
4 HİT-119 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 2 0 0 4
5 HİT-107 İLETİŞİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
6 YDB-101 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
7 HİT-111 MEDYA TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
8 HİT-117 SOSYOLOJİNİN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 2 0 0 3
9 TDB-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
10 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
Toplam 21 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HİT-112 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 4
2 AITB-192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 HİT-116 BİLİŞİM UYGULAMALARI II Zorunlu 1 2 0 4
4 HİT-114 EKONOMİNİN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 2 0 0 4
5 HİT-118 HALKLA İLİŞKİLER TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 4
6 YDB-102 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
7 HİT-120 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Zorunlu 1 2 0 5
8 TDB-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 HİT-122 UYGARLIK TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 16 4 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İLET-HALK.İLİŞ-03 ALAN SEÇMELİSİ III Seçmeli - - - 15
2 HİT-207 İLETİŞİM KURAMLARI Zorunlu 2 0 0 3
3 HİT-205 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
4 HİT-201 REKLAMCILIĞA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
5 HİT-203 SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 5
Toplam 10 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İLET-HALK.İLİŞ-04 ALAN SEÇMELİSİ IV Seçmeli - - - 15
2 HİT-210 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Zorunlu 2 0 0 4
3 HİT-204 MEDYA OKURYAZARLIĞI Zorunlu 2 0 0 4
4 HİT-206 SİYASAL İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 4
5 HİT-202 TEMEL GAZETECİLİK Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 10 2 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İLET-HALK.İLİŞ-05 ALAN SEÇMELİSİ V Seçmeli - - - 15
2 HİT-301 HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYALARI Zorunlu 1 2 0 5
3 HİT-303 HALKLA İLİŞKİLER YAZARLIĞI Zorunlu 2 0 0 4
4 HİT-307 KURUMSAL İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 3
5 HİT-305 PAZARLAMA İLETİŞİMİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 7 2 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İLET-HALK.İLİŞ-06 ALAN SEÇMELİSİ VI Seçmeli - - - 15
2 HİT-310 İNTERNETTE HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAM UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 3
3 HİT-308 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 5
4 HİT-302 MEDYA PLANLAMA Zorunlu 2 0 0 3
5 HİT-304 SİYASAL KAMPANYALAR Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 7 2 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HİT-403 BİTİRME PROJESİ I Zorunlu 2 2 0 7
2 HIT-411 DİJİTAL PAZARLAMA Zorunlu 2 0 0 4
3 İLET-HALK.İLİŞ-07 İLETİŞİM HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ DERS GRUBU-07 Seçmeli - - - 10
4 HİT-407 İLETİŞİM HUKUKU Zorunlu 2 0 0 4
5 HİT-401 MARKA İLETİŞİMİ Zorunlu 2 0 0 5
6 HİT-409 STAJ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 8 2 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HİT-404 BİTİRME PROJESİ II Zorunlu 2 2 0 8
2 HİT-406 ETKİNLİK YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU Zorunlu 2 0 0 5
3 HİT-408 FİKRİ HAKLAR Zorunlu 2 0 0 3
4 HİT-410 HALKLA İLİŞKİLERDE ÖRNEK OLAYLAR Zorunlu 2 0 0 4
5 İLET-HALK.İLİŞ-08 İLETİŞİM HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ DERS GRUBU-08 Seçmeli - - - 10
Toplam 8 2 0 30
 
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr