Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Tıp Fakültesi - Tıp Fakültesi - TıpProgram Tanımları
Kuruluş
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi 27 Mayıs 2007 tarihinde kurulmuştur. Tıp Fakültesi Giresun merkez, Nizamiye Yerleşkesi Orhan Yılmaz Caddesi Mumcular Sokak,No: 15 Posta Kodu: 28100 adresinde bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Eğitim planında yer alan bütün dersleri, klinik pratik uygulamaları ve sınavları başarıyla tamamlayan öğrenciler "Tıp Doktoru" ünvanını almaktadırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Fakülteye öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için; a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavla Fakülteye yerleştirilmiş olmak, b) Yatay geçiş ile Fakülteye kabul edilmiş olmak, c) İlgili mevzuat hükümlerine göre yerleştirilmesine karar verilen yabancı uyruklu öğrenci olmak, ç) Önceden Fakülte öğrencisi iken kaydı silindikten sonra ilgili mevzuat hükümlerine göre Fakültede eğitimine yeniden devam etmesine karar verilmiş olmak şartlarından birinin gerçekleşmesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim Kurumları'nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurumu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleşmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal, non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangış aşamasındadır. Bu nedenle Giresun Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması henüz başlatılmamıştır. Ancak Tıp Fakültesi'nin eğitim planında yer alan İngilizce dersi için her akadeemik yılın başında muafiyet sınavı yapılmaktadır. Bu dersten beklenen yeterliliği sağladığını düşünen öğrenciler muafiyet sınavlarına girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ilgili dersten muaf kabul edilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tıp Fakültesi'nde eğitim süresi altı yıldır. Toplam 360 AKTS kredisiyle eğitim programında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.
Program Profili
Tıp doktorluğu eğitim-öğretim süresi altı yıldır. Tıp Doktorluğu eğitim-öğretimi birbirini izleyen üç devreden oluşur. a) Temel Tıp Bilimleri devresi: I ve II. Dönemleri kapsar. b) Klinik Bilimleri devresi: III. IV ve V. Dönemleri kapsar. c) İntörn doktorluk devresi: VI. Dönemi kapsar. Fakültede Dönem geçme esaslarına göre hazırlanmış eğitim-öğretim programları uygulanır. Tıp Doktorluğu düzeyinde akademik eğitimin her bir döneminin başarılmış olması bir sonraki döneme başlamanın ön şartıdır. Bu nedenle ön koşullu olmadığı saptanan ortak ve zorunlu dersler dışında, bir dönemin bütün dersleri, uygulamaları ve stajları başarılmadan bir üst döneme geçilemez. I. II. ve III. dönemlerde okutulan dersler ders kurulları şeklinde verilir. IV., V. ve VI. sınıflarda her staj bir derstir. VI. sınıf, 12 ay süreli internlik dönemini kapsar. Bu dönemde başarı; öğrencinin stajlara devamı ile her anabilim dalında yapılan klinik, poliklinik, laboratuar ve saha çalışmaları, bizzat yaptırılan tıbbi girişim,yazdığı hasta izlem ve epikrizleri, hastalara davranış, nöbetler, katıldığı seminer ve toplantılardaki katkıları göz önüne alınarak, ilgili birimin yöneticisince düzenlenen yeterlik belgesi ile değerlendirilir ve sonuç harf notuna çevirilir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tıp Fakültesi mezunları iki yıllık zorunlu hizmet için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen kura ile birinci basamak sağlık hizmetinde toplum sağlığı birimleri, kamu hastanelerinin acil servisleri gibi çeşitli sağlık birimlerinde çalışır. Her yıl iki kez düzenlenmekte olan Tıpta Uzmanlık Sınavı'nı başaran tıp doktorları ise çeşitli üniversitelerin hastanelerinde veya T.C. Sağlık Bakanlığı'na ait eğitim ve araştırma hastanelerinde hekim olarak çalışırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Tıp Doktoru diplomasını alan mezunlar Temel Tıp Bilimleri Bölümü'nde "Doktora", Temel, Dahili veya Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü'nde "Tıpta Uzmanlık" programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Tıp Fakültesinde tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan not, derece ve katsayılar aşağıdaki gibidir: a) Sınav notları: Puanlar Dereceler Notlar Katsayı 95-100 Pekiyi AA 4,00 85-94 İyi-Pekiyi BA 3,50 75-84 İyi BB 3,00 65-74 Orta-İyi CB 2,50 60-64 Orta CC 2,00 0-59 Başarısız F 0,00 Geçer G (Zorunlu ve Tıp dışı dersler için) b) Geçmez notlar şunlardır: 1) F1: Mazeretsiz, devamsız. Dönem Sonu Sınavı ve bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencinin aldığı nottur. I, II ve III. Dönemlerde F1 notu alan öğrenci doğrudan sınıfta kalır ve IV, V ve VI. Dönemlerde stajı tekrar eder. 2) F2: Devamlı. Sınava girme hakkı olduğu hâlde sınava girmemiş öğrencinin aldığı nottur (Puan=0). I, II ve III. Dönemlerde Dönem Sonu Sınavı ve Bütünleme Sınavlarına girme hakkı vardır, IV. ve V. Dönemlerde stajı tekrar etmeden Bütünleme Sınavına girebilir. 3) F3: Sınav değerlendirme sonucu başarısız (0-59 arası) olan öğrenciye verilen nottur. 4) F4: Mazeretli, devamsız. I, II ve III. Dönemlerde bir ders kurulunda, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, ders kurulu veya dönem sonunda, o ders kurulundan mazeret sınavına alınır. I. II. ve III. dönemlerde okutulan dersler ders kurulları şeklinde verilir. Ders kurulu sınavı ara sınav yerine geçer. Her dönemin sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en erken 15 gün sonra olmak üzere Fakülte Kurulunun tespit edeceği tarihlerde, o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınava Dönem sonu sınavı denir. Bir ders kurulunda her dersin kendi barajı vardır. Baraj sınırı %50’dir. Öğrenci, ders kurulu sınavında kurulu oluşturan derslerin bir veya birkaçından %50’nin altında not alırsa o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı sınav toplam puanından düşülerek o ders kurulu sınav notu belirlenir. Dönem sonu ve bütünleme sınavı notu belirlenirken baraj uygulanmaz. Dönem Sonu Başarı Notu: Ders kurulları ortalama notunun %60’ı ile dönem sonu sınavında alınan notun %40’ının toplanması ile elde edilen nottur. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için, dönem sonu sınavından en az 50 alması ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. IV. ve V. dönemde staj sonu ve bütünleme sınavlarında başarı notu hesaplanırken, öğrencinin staj süresince yapmış olduğu çalışmalar ve uygulamalar staj karnesi ile değerlendirilir ve pratik sınav notu olarak staj başarı notuna katkıda bulunur. Staj karnesi, başarı notuna 100 puan üzerinden en az 20 en fazla 30 puan olacak şekilde katkıda bulunur. Staj geçme notu: Başarı notu 60 puan ve üzeridir. Dönem notu: Dönem IV ve V'de staj geçme notlarının ortalamasıdır. İntörn doktorluk döneminde öğrencilerin başarısı intörn karneleri dikkate alınarak 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Başarı notu 60 ve üzeridir.
Mezuniyet Koşulları
Toplam 360 AKTS krediisyle altı yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır. Ancak Tıp Fakültesi mezunları, mezuniyet diplomalarını iki yıllık zorunlu hizmetlerini tamamladıktan sonra T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onayı takiben elde ederler.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Dekan: Prof. Dr. ORHAN YALÇIN Adres: Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, 28100 Merkez, Giresun Tel : 0454 214 03 69 Faks : 0454 214 02 47 E-posta: orhan.yalcin@giresun.edu.tr Başkoordinatör: Yrd. Doç. Dr. ALPTEKİN TOSUN Tel: 0454 310 16 11 E-posta: alptekin.tosun@giresun.edu.tr
Bölüm Olanakları
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası bünyesinde 35-40 öğrenci kapasiteli 5 adet sınıf bulunmaktadır. Öğrencilerimizin pratik uygulamalarını gerçekleştirdiği, 25 adet binoküler ve 1 adet trinoküler mikroskoba sahip 1 adet mikroskop laboratuvarı, 1 adet multidisipliner laboratuvar, 1 adet araştırma laboratuvarı ve çeşitli insan vücudu maketleri içeren 1 adet anatomi laboratuvarı bulunmaktadır. Her disipline ait temel kitapları, çeşitli dergileri içeren ayrıca tümü lokal ağa ve internete bağlı bilgisayarların bulunduğu ve Elsevier, Springer Link, Web of Science gibi veri tabanları aracılığıyla elektronik dergilere erişimin sağlandığı 1 adet kütüphane ile Fakültemiz çağdaş bir eğitim sürdürmektedir.

Program Çıktıları
1Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.  
3Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
4Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.
5Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.
6Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
7Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
8Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
9Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
10Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
11Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.
12Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
13Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.
14Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir.
15Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir.
16Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
17Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.
18Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
19Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
20Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
21Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
22Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.
23Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
24Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.
25Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.
26Sağlık alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
28Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
29Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
30Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.  
31Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.
32Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları kredilendirir ve belgeler.
33Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim- uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4000001372012 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Zorunlu 56 0 0 4
2 4000001312012 DÖNEM 1 DERS BLOĞU Zorunlu 435 0 106 38
3 4000001412012 ENFORMATİK Zorunlu 30 0 0 2
4 4000001392012 İNGİLİZCE Zorunlu 84 0 0 6
5 TFSI SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - 0
6 4000001352012 TÜRK DİLİ Zorunlu 56 0 0 4
7 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
Toplam 663 0 106 54
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4000001312013 DÖNEM 2 DERS BLOĞU Zorunlu 523 0 159 48
2 4000001392013 MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu 58 0 0 6
3 TFSII SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - 0
Toplam 581 0 159 54
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4000001112014 DÖNEM 3 DERS BLOĞU Zorunlu 769 100 0 60
Toplam 769 100 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4000004072015 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON Zorunlu 30 39 0 0
2 4000004152015 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 134 106 0 0
3 4000004052015 GENEL CERRAHİ Zorunlu 90 88 0 0
4 4000004132015 GÖĞÜS HASTALIKLARI Zorunlu 25 6 0 0
5 4000004112015 İÇ HASTALIKLARI Zorunlu 113 111 0 0
6 4000004012015 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Zorunlu 87 120 0 0
7 4000004092015 KARDİYOLOJİ Zorunlu 38 25 0 0
8 4000004172015 KLİNİK FARMAKOLOJİ Zorunlu 10 8 0 0
9 4000004032015 RADYOLOJİ Zorunlu 48 16 0 0
Toplam 575 519 0 0
 
9. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TIP5003 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ Zorunlu 44 47 0 0
2 TIP5029 DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR Zorunlu 46 43 0 0
3 DÖNEM-5-SEÇMELİ DÖNEM 5 SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
4 TIP5026 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 41 54 0 0
5 TIP5027 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Zorunlu 28 50 0 0
6 TIP-CE-658 GÖĞÜS CERRAHİSİ Zorunlu 0 80 0 0
7 TIP5006 GÖZ HASTALIKLARI Zorunlu 27 70 0 0
8 TIP5017 KALP DAMAR CERRAHİSİ Zorunlu 15 8 0 0
9 TIP5007 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI Zorunlu 43 65 0 0
10 TIP5004 NÖROLOJİ Zorunlu 55 32 0 0
11 TIP5002 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Zorunlu 26 78 0 0
12 TIP5028 PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Zorunlu 12 20 0 0
13 TIP5030 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK VE ERG. Zorunlu 36 42 0 0
14 TIP5031 SEÇMELİ STAJ Zorunlu 0 0 0 0
15 TIP5005 ÜROLOJİ Zorunlu 46 58 0 0
Toplam 419 647 0 0
 
11. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TIP601 ACİL TIP Zorunlu 0 320 0 0
2 TIP603 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 0 320 0 0
3 DÖNEM-6-CERRAHİ DÖNEM 6 CERRAHİ ELEKTİF SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
4 DÖNEM-6-DAHİLİ DÖNEM 6 DAHİLİ ELEKTİF SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
5 TIP606 GENEL CERRAHİ Zorunlu 0 80 0 0
6 TIP604 HALK SAĞLIĞI Zorunlu 0 320 0 0
7 TIP602 İÇ HASTALIKLARI Zorunlu 0 320 0 0
8 TIP605 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Zorunlu 0 80 0 0
Toplam 0 1440 0 0
 
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr