Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Tıp Fakültesi - Tıp Fakültesi - TıpProgram Tanımları
Kuruluş
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi 27 Mayıs 2007 tarihinde kurulmuştur. Tıp Fakültesi Gazipaşa Yerleşkesi, Debboy Mevkii, Posta Kodu: 28100, Giresun Merkez adresinde bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Eğitim planında yer alan bütün dersleri, klinik pratik uygulamaları ve sınavları başarıyla tamamlayan öğrenciler "Tıp Doktoru" ünvanını almaktadırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Fakülteye öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için; a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavla Fakülteye yerleştirilmiş olmak, b) Yatay geçiş ile Fakülteye kabul edilmiş olmak, c) İlgili mevzuat hükümlerine göre yerleştirilmesine karar verilen yabancı uyruklu öğrenci olmak, ç) Önceden Fakülte öğrencisi iken kaydı silindikten sonra ilgili mevzuat hükümlerine göre Fakültede eğitimine yeniden devam etmesine karar verilmiş olmak şartlarından birinin gerçekleşmesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim Kurumları'nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurumu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" ve ''GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE'' kapsamında gerçekleşmektedir. Tıp Fakültesi'nin eğitim planında yer alan İngilizce dersi için her akademik yılın başında muafiyet sınavı yapılmaktadır. Bu dersten beklenen yeterliliği sağladığını düşünen öğrenciler muafiyet sınavlarına girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ilgili dersten muaf kabul edilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tıp Fakültesi'nde eğitim süresi altı yıldır. Programda mevcut olan (toplam 360 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gereklidir.
Program Profili
Tıp doktorluğu eğitim-öğretim süresi altı yıldır. Tıp Doktorluğu eğitim-öğretimi birbirini izleyen üç devreden oluşur. a) Temel Tıp Bilimleri devresi: I ve II. Dönemleri kapsar. b) Klinik Bilimleri devresi: III. IV ve V. Dönemleri kapsar. c) İntörn doktorluk devresi: VI. Dönemi kapsar. Fakültede Dönem geçme esaslarına göre hazırlanmış eğitim-öğretim programları uygulanır. Tıp Doktorluğu düzeyinde akademik eğitimin her bir döneminin başarılmış olması bir sonraki döneme başlamanın ön şartıdır. Bu nedenle ön koşullu olmadığı saptanan ortak ve zorunlu dersler dışında, bir dönemin bütün dersleri, uygulamaları ve stajları başarılmadan bir üst döneme geçilemez. I. II. ve III. dönemlerde okutulan dersler ders kurulları şeklinde verilir. IV., V. ve VI. sınıflarda her staj bir derstir. VI. sınıf, 12 ay süreli intörnlük dönemini kapsar. İntörn doktorluk döneminde öğrencilerin başarısı intörn karneleri dikkate alınarak değerlendirilir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tıp Fakültesi mezunları iki yıllık zorunlu hizmet için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen kura ile birinci basamak sağlık hizmetinde toplum sağlığı birimleri, kamu hastanelerinin acil servisleri gibi çeşitli sağlık birimlerinde çalışır. Her yıl iki kez düzenlenmekte olan Tıpta Uzmanlık Sınavı'nı başaran tıp doktorları ise çeşitli üniversitelerin hastanelerinde veya T.C. Sağlık Bakanlığı'na ait eğitim ve araştırma hastanelerinde asistan hekim (araştırma görevlisi) olarak çalışırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Tıp Doktoru diplomasını alan mezunlar Temel Tıp Bilimleri Bölümü'nde "Doktora", Temel, Dahili veya Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü'nde "Tıpta Uzmanlık" programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Tıp Fakültesinde tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan not, derece ve katsayılar aşağıdaki gibidir: a) Sınav notları: Puanlar Dereceler 95-100 Pekiyi 85-94 İyi-Pekiyi 75-84 İyi 65-74 Orta-İyi 60-64 Orta 0-59 Başarısız G Geçer K Kalır F1 Başarısız F2 Başarısız F3 Başarısız b) Bunlardan bir dersten Pekiyi, İyi-Pekiyi, İyi, Orta-İyi, Orta ve Geçer derecesini elde eden öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. c) Puan değeri harfler ile belirtilen notlar şunlardır: 1) G: Başarılı olunan Tıp dışı ortak zorunlu ve/veya seçmeli dersler için verilen nottur. G notu ortalamaya katılmaz. 2) K: Başarısız olunan Tıp dışı ortak zorunlu ve/veya seçmeli dersler için verilen nottur. K notu ortalamaya katılmaz. 3) F1: Mazeretsiz, devamsız. Dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencinin aldığı nottur. I, II ve III üncü dönemlerde F1 notu alan öğrenci doğrudan sınıfta kalır ve IV, V ve VI ncı dönemlerde stajı tekrar eder. 4) F2: Devamlı. Sınava girme hakkı olduğu hâlde sınava girmemiş öğrencinin aldığı nottur (Puan=0). I, II ve III üncü dönemlerde dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına girme hakkı vardır, IV üncü ve V inci dönemlerde stajı tekrar etmeden bütünleme sınavına girebilir. 5) F3: Mazeretli, devamsız. I, II ve III üncü dönemlerde bir ders kurulunda, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, ders kurulu veya dönem sonunda, o ders kurulundan mazeret sınavına alınır. I. II. ve III. dönemlerde okutulan dersler ders kurulları şeklinde verilir. Ders kurulu sınavı ara sınav yerine geçer. Her dönemin sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en erken 15 gün sonra olmak üzere Fakülte Kurulunun tespit edeceği tarihlerde, o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınava Dönem sonu sınavı denir. Bir ders kurulunda her dersin kendi barajı vardır. Baraj sınırı %50’dir. Öğrenci, ders kurulu sınavında kurulu oluşturan derslerin bir veya birkaçından %50’nin altında not alırsa o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı sınav toplam puanından düşülerek o ders kurulu sınav notu belirlenir. Dönem sonu ve bütünleme sınavı notu belirlenirken baraj uygulanmaz. Dönem Sonu Başarı Notu: Ders kurulları ortalama notunun %60’ı ile dönem sonu sınavında alınan notun %40’ının toplanması ile elde edilen nottur. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için, dönem sonu sınavından en az 50 alması ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. IV. ve V. dönemde staj sonu ve bütünleme sınavlarında başarı notu hesaplanırken, öğrencinin staj süresince yapmış olduğu çalışmalar ve uygulamalar staj karnesi ile değerlendirilir ve pratik sınav notu olarak staj başarı notuna katkıda bulunur. Staj karnesi, başarı notuna; 100 puan üzerinden değerlendirilip, %10 oranında olacak şekilde katkıda bulunur. Teorik sınavlar, etkinliği bilimsel olarak gösterilmiş ve Fakülte Kurulunun tanımladığı yöntemlerden birisi kullanılarak, hem yazılı hem de sözlü sınav şeklinde düzenlenir. Teorik ve sözlü sınav notu 100 puan üzerinden değerlendirilip, teorik sınav notu %40, sözlü sınav notu ise %50 oranında staj sonu notuna katkıda bulunur. Teorik sınavdan 100 puan üzerinden en az 50 puan alamayan öğrenci sözlü sınava giremez. İntörn doktorluk döneminde öğrencilerin başarısı intörn karneleri dikkate alınarak 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Başarı notu 60 ve üzeridir.
Mezuniyet Koşulları
Toplam 360 AKTS krediisyle altı yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır. Ancak Tıp Fakültesi mezunları, mezuniyet diplomalarını T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen onayı takiben elde ederler.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Dekan: Prof. Dr. Canan ÇELİK Adres: Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı,Gazipaşa Yerleşkesi, 28100 Merkez, Giresun Tel : 0454 310 16 00 Faks : 0454 310 16 99 E-posta: canan.celik@giresun.edu.tr Başkoordinatör: Doç. Dr. Ural OĞUZ Tel: 0454 310 16 04 E-posta: ural.oguz@giresun.edu.tr
Bölüm Olanakları
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası bünyesinde 2 adet 112 öğrenci kapasiteli, 1 adet 104 öğrenci kapasiteli, 2 adet 56 öğrenci kapasiteli, 1 adet 52 öğrenci kapasiteli, 1 adet 48 öğrenci kapasiteli toplam 7 adet sınıf ve 30 öğrenci kapasiteli toplam 2 adet çalışma salonu bulunmaktadır. Hastanelerimiz bünyesinde ise 2 adet 50 öğrenci kapasiteli, 2 adet 35 öğrenci kapasiteli ve 2 adet 15 öğrenci kapasiteli toplam 6 adet sınıf bulunmaktadır. Öğrencilerimizin pratik uygulamalarını gerçekleştirdiği, 40 adet binoküler ve 1 adet trinoküler mikroskoba sahip 1 adet mikroskop laboratuvarı, 8 adet araştırma laboratuvarı, çeşitli insan vücudu maketleri içeren 1 adet anatomi laboratuvarı ve temel yaşam desteği ve hava yolu pratik uygulamalarının yapılabileceği çeşitli maketler içeren 1 adet CPR laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları


Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4000001372012 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Zorunlu 56 0 0 0
2 4000001312012 DÖNEM 1 DERS BLOĞU Zorunlu 435 0 106 0
3 4000001412012 ENFORMATİK Zorunlu 30 0 0 0
4 4000001392012 İNGİLİZCE Zorunlu 84 0 0 0
5 TFSI SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - 0
6 4000001352012 TÜRK DİLİ Zorunlu 56 0 0 0
7 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
Toplam 663 0 106 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4000001312013 DÖNEM 2 DERS BLOĞU Zorunlu 539 0 114 0
2 4000001392013 MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu 56 0 0 0
3 TFSII SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - 0
Toplam 595 0 114 0
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4000001112014 DÖNEM 3 DERS BLOĞU Zorunlu 704 0 65 0
2 DÖNEM-3-SEÇMELİ DÖNEM 3 SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
Toplam 704 0 65 0
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4000004072015 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON Zorunlu 30 39 0 0
2 4000004152015 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 134 106 0 0
3 4000004052015 GENEL CERRAHİ Zorunlu 90 88 0 0
4 4000004132015 GÖĞÜS HASTALIKLARI Zorunlu 25 6 0 0
5 4000004112015 İÇ HASTALIKLARI Zorunlu 113 111 0 0
6 4000004012015 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Zorunlu 87 120 0 0
7 4000004092015 KARDİYOLOJİ Zorunlu 38 25 0 0
8 4000004032015 RADYOLOJİ Zorunlu 48 16 0 0
Toplam 565 511 0 0
 
9. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TIP5003 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ Zorunlu 44 47 0 0
2 TIP5029 DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR Zorunlu 46 43 0 0
3 DÖNEM-5-SEÇMELİ DÖNEM 5 SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
4 TIP5026 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 41 54 0 0
5 TIP5027 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Zorunlu 28 50 0 0
6 TIP5024 GÖĞÜS CERRAHİSİ Zorunlu 21 11 0 0
7 TIP5006 GÖZ HASTALIKLARI Zorunlu 27 70 0 0
8 TIP5017 KALP DAMAR CERRAHİSİ Zorunlu 15 8 0 0
9 TIP5007 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI Zorunlu 43 65 0 0
10 TIP5004 NÖROLOJİ Zorunlu 55 32 0 0
11 TIP5002 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Zorunlu 26 78 0 0
12 TIP5030 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI, ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 36 42 0 0
13 TIP5005 ÜROLOJİ Zorunlu 46 58 0 0
Toplam 428 558 0 0
 
11. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TIP601 ACİL TIP Zorunlu 0 320 0 0
2 TIP607 AİLE HEKİMLİĞİ Zorunlu 0 80 0 0
3 TIP603 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 0 320 0 0
4 DÖNEM-6-CERRAHİ DÖNEM 6 CERRAHİ ELEKTİF SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
5 DÖNEM-6-DAHİLİ DÖNEM 6 DAHİLİ ELEKTİF SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
6 TIP606 GENEL CERRAHİ Zorunlu 0 80 0 0
7 TIP604 HALK SAĞLIĞI Zorunlu 0 320 0 0
8 TIP602 İÇ HASTALIKLARI Zorunlu 0 320 0 0
9 TIP605 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Zorunlu 0 80 0 0
Toplam 0 1520 0 0
 
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr