Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Giresun Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nün temelleri 2007-2008 eğitim-öğretim yılında atılmıştır. 2008-2009 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlayan bölüm, 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren ikinci öğretime de öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Bölümün dört yıllık ders programı, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında baştan sona revize edilerek büyük üniversitelerde okutulan ders programlarıyla eşdeğer kılınmıştır. 2010-2011 eğitim-öğretim yılı içinde dört yıllık program, bu kez Bologna süreci çerçevesinde Avrupa üniversiteleriyle eşdeğer bir içeriğe kavuşturulmuştur. Buna göre dört yıllık ders programının asgari %25'i seçmeli derslerden oluşmaktadır. 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren Bölümümüzde bir yıl süreli zorunlu yabancı dil (İngilizce) hazırlık eğitimi verilmeye başlanmıştır. Öğrencilerimizin hem mezuniyet sonrası iş bulmalarına, hem öğrencilikleri sırasında Erasmus yurt dışı öğrenci değişim programından faydalanmalarına, hem de Bölümümüzdeki eğitimleri sırasında gerek alacakları (İngilizce olarak işlenen) seçmeli derslerin çeşitliliğine, gerekse diğer derslerdeki kaynak çeşitliliğine katkıda bulunacak bu uygulama, Giresun Üniversitesi'nde bir ilktir. Bölümümüz yeni kurulan bir Üniversitenin yeni kurulan bir bölümü olmasına karşın, verdiği eğitimin kalitesi konusunda iddialıdır. Hiç kuşkusuz bunda Bölümümüze yeni katılan ve konusunda hem akademik, hem piyasa deneyimi olan öğretim üyelerinin payı büyüktür.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ‘İŞLETME’ alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. Lise ve dengi okul diploması, 2. Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS), Eşit Ağırlık alanından yeterli puanı almış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bölümümüzde 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren seçmeli İngilizce hazırlık sınıfı vardır. Hazırlık sınıfı okumak istemeyenler doğrudan birinci sınıfa kayıt yaptırabilirler. Bölümün 2 ve daha üst sınıflarına diğer ulusal ve uluslararası üniversitelerden yatay ya da dikey geçiş ile öğrenci alınmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılar bölümün ve fakültenin ilgili birimleri tarafından karara bağlanır. Başka üniversitelerden gelen öğrencilerin ders muafiyetleri, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) esaslarına göre yapılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
İşletme bölümünde eğilim süresi 4 yıldır. Bu eğitim işletme ve kuruluşların her alanda verimi arttırmak amacıyla plan yapma, çalışmaları yönetme ve denetleme alanlarında öğrencinin gerekli bilgi ve beceriye sahip olmasını amaçlamaktadır. Bunun için ilk yarı yıllarda matematik, istatistik, ekonomi, hukuk daha ileri yıllarda ise üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, hukuk, bilgisayar gibi dersler verilmektedir. Programda, öğrencilere öğrenim süreleri boyunca temel mesleki bilgilerin yanında teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. Okutulan derslerin amacı, öğrencilere genel bilgi kazandırmanın yanı sıra pratik bilgilerle iş dünyasına hazırlamak ve teknik gücünü geliştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İşletmeci çalıştığı kurumda, kurumun sahip olduğu para, insan gücü araç ve gereçten en iyi biçimde yararlanmayı sağlayacak çalışma düzenini planlar. Bir işletmeci çalıştığı kurumda planlama, teşkilatlandırma, yönetme, düzenleme denetim gibi genel görevler yanında ürünün iyileştirilmesi, üretimin arttırılması ve ürünlerin satışı için planlar yapmak, kuruma para kaynaklan sağlamak ve kurumun malı imkanlarını en ekonomik biçimde dağıtmak, kurumun insan gücünü en verimli olacakları alanlarda çalıştırma ve en uygun elemanları bulup işe almak gibi görevler yapar. İşletmeciler kamu ve özel kuruluşlarda, ya da kendi işletmelerinde çalışabilirler. Meslekte ilerleme, yetenek ve bilginin yanı sıra başarılı bir çalışma ile ispatlanmasına bağlıdır. Üniversite mezunu bir işletmeci kamu sektöründe çalışıyorsa maaş ve yan ödemeler alır. Özel sektörde ödemeler daha doyurucu ve tanınan sosyal haklar fazladır. Ülkemizde endüstrinin gelişmesi ile işletmeciye duyulan ihtiyaç artmaktadır. İşletmecilik bugün oldukça iyi gelir sağlayan bir meslektir. Özellikle bilgili, yetenekli ve tecrübeli bir işletmeci mevkii ve kazancı yüksek bir iş bulabilir. Bununla beraber kurumların açtığı sınavlarda başarılı oldukları takdirde mali müşavir, idari hakim, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör de olabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans ve Doktora programlarına geçiş için ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı)'ten belli bir puan almak, lisans diploma notunun belli bir puanın üzerinde olması gerekir. Bu koşullar dönemden döneme değişebilmektedir. Ayrıca, yabancı dil ile ilgili belli bir puan şartı da söz konusu olabilir. Yabancı öğrenciler de yine belli koşulları sağladıkları takdirde lisansüstü programlara kontenjan dahilinde kayıt yaptırabilirler. Bu koşulların ayrıntıları her dönem, birim kurulu tarafından belirlenir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencileri aldıkları derslerden başarılı lup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak zere iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav en az % 40, dönem sonu sınavı en çok % 60 oranında etkili olmaktadır. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Bölümden mezun olabilmek için dört yıllık eğitim-öğretimin sonunda 240 kredilik ders almış ve başarılı olmuş olmak gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Giresun Üniversitesi İİBF, Güre Yerleşkesi, GİRESUN, Türkiye Telefon: +90 454 310 1000 Faks: +90 454 310 1350 Web Adresi:http://iibf.giresun.edu.tr/index.php?id=275
Bölüm Olanakları
Bölüm, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine ait binada yer alan dersliklerin bir kısmını, ayrıca diğer bölümlerle birlikte tam donanımlı bir bilgisayar salonu kullanmaktadır. Dersliklerin bir kısmı teknoloji sınıfı olarak tasarlanmış, projeksiyon makinelerinin kullanımı mümkün hale getirilmiştir. Bunun yanı sıra araştırma görevlileri ikişer kişilik odalarda çalışma imkanına sahiptir ve her biri internet bağlantılı bilgisayarlarda üniversite kütüphanesi veritabanından faydalanmaktadır.

Program Çıktıları
1Çağdaş bilişim teknolojilerini kullanabilir ve alanına uygulayabilir.
2Disiplinler arası bakış açısı ve entellektüel donanımla, küresel iş dünyasına uyum sağlayabilir.
3Kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme ve sunma becerilerine sahiptir.
4Alanındaki bilgileri sorunsuzca izleyip kullanabilecek ve meslektaşları ile rahatça iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
5Değişen iş koşullarında inisiyatif alır, analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunları çözebilir.
6Kurumsal çevreyi analiz edebilir, iş süreçlerini anlar, sistem bileşenleri arasındaki ilişkileri tanımlayabilir ve sorunları teşhis edebilir.
7Temel matematiksel teknikleri kullanarak istatistik, finansman ve pazar araştırması gibi alanlarda uygulayabilir.
8Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanabilir.
9Aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur.
10Bir işletmenin içinde çalıştığı yasal çerçeveyi anlayacak ve bu çerçeveye uygun hareket edebilecek hukuki bilgilerle donanmıştır.
11İşletme yönetimine temel oluşturan diğer disiplinler ile (ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sayısal bilimler vb.) ilişkili temel bilgilere sahiptir ve işletme alanında bu bilgilerden yararlanabilir.
12İşletmenin muhasebe finansman, pazarlama, yönetim, üretim gibi temel fonksiyonları ile planlama, örgütleme, personel, koordinasyon ve kontrol gibi fonksiyonlarını ve bu fonksiyonlar arasındaki dinamikleri kavrayabilir ve uygulayabilir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000000001
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 AITB-191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
3 ISL-131 BİLGİSAYAR OKUR YAZARLIĞI Zorunlu 2 0 0 2
4 ISL-131 BİLGİSAYAR OKUR YAZARLIĞI Zorunlu 2 0 0 2
5 İSL-111 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 5
6 İSL-111 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 5
7 İSL-117 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 4
8 İSL-117 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 4
9 İİBFİSLSEC1-1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME SEÇMELİ I-I Seçmeli - - - 0
10 İİBFİSLSEC1-1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME SEÇMELİ I-I Seçmeli - - - 2
11 İİBFİSLSEC1-2 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME SEÇMELİ I-II Seçmeli - - - 0
12 İİBFİSLSEC1-2 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME SEÇMELİ I-II Seçmeli - - - 4
13 İSL-119 MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 4
14 İSL-119 MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 4
15 İSL-115 MİKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 5
16 İSL-115 MİKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 5
17 TCE-113 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
18 TDB-101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
19 TDB-101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
20 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
Toplam 40 0 0 58
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
2 AITB-192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
3 İSL-118 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 3 0 0 3
4 İSL-118 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 3 0 0 3
5 ISL-120 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
6 ISL-120 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
7 İSL-112 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ TASARIMI Zorunlu 3 0 0 4
8 İSL-112 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ TASARIMI Zorunlu 3 0 0 4
9 İİBFİŞLSEÇ2-1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME SEÇMELİ-II-I Seçmeli - - - 0
10 İİBFİŞLSEÇ2-1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME SEÇMELİ-II-I Seçmeli - - - 2
11 İİBFİŞLSEÇ2-2 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME SEÇMELİ-II-II Seçmeli - - - 0
12 İİBFİŞLSEÇ2-2 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME SEÇMELİ-II-II Seçmeli - - - 4
13 İSL-116 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 5
14 İSL-116 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 5
15 İSL-114 TİCARİ VE MALİ MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 4
16 İSL-114 TİCARİ VE MALİ MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 4
17 TDB-102 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
18 TDB-102 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 38 0 0 54
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İSL-231 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 5
2 İSL-231 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 5
3 İSL-233 İSTATİSTİK-I Zorunlu 3 0 0 5
4 İSL-233 İSTATİSTİK-I Zorunlu 3 0 0 5
5 İŞL-251 İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
6 İŞL-251 İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
7 İŞL261 MESLEKİ SORUMLULUK VE ETİK Zorunlu 3 0 0 2
8 İŞL261 MESLEKİ SORUMLULUK VE ETİK Zorunlu 3 0 0 2
9 İSL-237 PAZARLAMA İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 5
10 İSL-237 PAZARLAMA İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 5
11 İSL-239 TİCARET HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
12 İSL-239 TİCARET HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
13 İSL-235 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 3 0 0 5
14 İSL-235 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 42 0 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İSL-232 DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
2 İSL-232 DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
3 İSL-252 HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu 3 0 0 2
4 İSL-252 HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu 3 0 0 5
5 İSL-242 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
6 İSL-242 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
7 İSL-234 İSTATİSTİK-II Zorunlu 3 0 0 5
8 İSL-234 İSTATİSTİK-II Zorunlu 3 0 0 5
9 İSL-240 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 3 0 0 3
10 İSL-240 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 3 0 0 3
11 İSL-230 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Zorunlu 3 0 0 5
12 İSL-230 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Zorunlu 3 0 0 5
13 İSL-238 PAZARLAMA YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
14 İSL-238 PAZARLAMA YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 42 0 0 63
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İSL-311 FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 3 0 0 4
2 İSL-303 FİNANSAL YÖNETİM-I Zorunlu 3 0 0 0
3 İİBFİSLSEC-V İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME (2015)SEÇMELİ 5 Seçmeli - - - 0
4 İİBFİSLSEC-V İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME (2015)SEÇMELİ 5 Seçmeli - - - 12
5 İSL-315 MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 0 4
6 İSL-315 MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 0 4
7 İSL-319 ÖRĞÜTSEL DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE LİDERLİK Zorunlu 3 0 0 5
8 İSL-313 SAYISAL YÖNTEMLER Zorunlu 3 0 0 5
9 İŞL-323 ÜRETİM YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
10 İŞL-323 ÜRETİM YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 28 0 0 44
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İSL-310 FİNANSAL YÖNETİM-II Zorunlu 3 0 0 0
2 İİBFİSLSEC-VI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME (2015)SEÇMELİ 6 Seçmeli - - - 0
3 İİBFİSLSEC-VI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME (2015)SEÇMELİ 6 Seçmeli - - - 12
4 İSL-312 İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
5 İSL-320 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞ. YÖN. VE TEKN. Zorunlu 3 0 0 4
6 İSL-320 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞ. YÖN. VE TEKN. Zorunlu 3 0 0 4
7 İSL-316 YÖNETİM VE ŞİRKETLER MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 0 5
8 İSL-316 YÖNETİM VE ŞİRKETLER MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 0 5
9 İSL-314 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI Zorunlu 3 0 0 5
10 İSL-314 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 28 0 0 44
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İİBFİSLSEC-VII İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME (2015)SEÇMELİ 7 Seçmeli - - - 0
2 İİBFİSLSEC-VII İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME (2015)SEÇMELİ 7 Seçmeli - - - 15
3 İSL-433 İŞLETME POLİTİKASI VE STRATEJİK YÖNETİM Zorunlu 3 0 0 6
4 İSL-433 İŞLETME POLİTİKASI VE STRATEJİK YÖNETİM Zorunlu 3 0 0 6
5 İSL-435 MUH. DENETİMİ VE MALİ TAB. ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 5
6 İSL-435 MUH. DENETİMİ VE MALİ TAB. ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 5
7 İSL-437 SEMİNER-I Zorunlu 2 0 0 4
8 İSL-469 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 23 0 0 46
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İİBFİSLSEC-VIII İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME (2015)SEÇMELİ 8 Seçmeli - - - 0
2 İİBFİSLSEC-VIII İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME (2015)SEÇMELİ 8 Seçmeli - - - 20
3 İSL-440 İŞLETME YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3 0 0 5
4 ISL-482 SEMİNER Zorunlu 3 0 0 0
5 İSL-438 SEMİNER-II Zorunlu 3 0 0 4
6 İSL-436 SERMAYE PİYASASI ANALİZLERİ Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 18 0 0 35
 
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME SEÇMELİ I-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME SEÇMELİ I-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MZK-101 MÜZİK I Seçmeli 2 0 0 2
2 SEC-101 HALK OYUNLARI I Seçmeli 2 0 0 2
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME SEÇMELİ I-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME SEÇMELİ I-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YDİ-101 İNGİLİZCE I Seçmeli 3 0 0 4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME SEÇMELİ-II-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME SEÇMELİ-II-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ESB-120 MÜZİK II Seçmeli 2 0 0 2
2 SEÇ-126 HALK OYUNLARI II Seçmeli 2 0 0 2
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME SEÇMELİ-II-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME SEÇMELİ-II-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME (2015)SEÇMELİ 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME (2015)SEÇMELİ 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İSL-357 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 5
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME (2015)SEÇMELİ 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME (2015)SEÇMELİ 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME (2015)SEÇMELİ 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME (2015)SEÇMELİ 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İSL-461 REKLAM YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME (2015)SEÇMELİ 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İŞLETME (2015)SEÇMELİ 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr