Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Fen Edebiyat Fakültesi - İstatistik - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Türkiye’de ilk İstatistik Bölümü 1967 yılında Hacettepe Üniversitesinde kurulmuş olup, günümüzde ülkemizde 50’den fazla İstatistik bölümü kurulmuştur. Giresun Üniversitesin'de de 2008 yılında kurulan bölümümüz 2008-2009 öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Bölümümüzde yıllara göre aşağıda belirtilen öğretim üyeleri bölüm başkanlığı görevini icra etmiştir. 2008-2011 Doç. Dr. İmdat İŞCAN 2011-2012 Dr. Öğr. Üyesi Selim NUMAN 2012-2013 Doç. Dr. Ufuk YOLCU 2013-2015 Dr. Öğr. Üyesi Nurgül OKUR BEKAR 2015-Halen Prof. Dr. Erol EĞRİOĞLU Bölümümüz kadrosunda 1 adet Prof. Dr., 1 adet Doç. Dr., 4 adet Dr. Öğr. Üyesi, 2 Arş. Gör. ve 1 adet ÖYP Arş Gör. bulunmaktadır. Bölümümüz kuruluşundan itibaren kısa süre içinde akademik kadrosunu güçlendirmiş olacaktır. Günümüzde bilgisayar teknolojilerindeki hızlı büyümeye paralel, verinin büyüyen boyutu ve karmaşıklığı İstatistik Bilimini, Bilgisayar Bilimleri ile akademik işbirliğine zorlamış, akademik araştırma konuları ortak hale gelmiştir. Özellikle son yıllarda geliştirilen esnek hesaplama (Soft Computing) yöntemleri, olasılıksal modellere iyi alternatif haline gelmiştir. Ancak esnek hesaplama yöntemlerinde ağırlıklı olarak Bilgisayar bilimcilerinin araştırma yapıyor olması ve İstatistikçilerin bu yöntemler üzerinde çok fazla çalışmaması yöntemlerin istatistiksel açıdan gelişmemesine ve olasılıksal yanlarının eksik kalmasına neden olmaktadır. Son yıllarda Türkiye’de İstatistik kongre ve sempozyumlarının hemen hepsinde Bulanık Mantık, Yapay Sinir Ağları, Yapay Zeka Optimizasyonu gibi konu başlıklarının oluşu, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de istatistikçilerin Esnek hesaplama yöntemlerine ilgi duymaya başladığını göstermektedir. Bu gerçekler ışığında bölümümüzde ağır bir istatistiksel teori yerine bilgisayar uygulamalı istatistik ve esnek hesaplama yöntemlerine yönelik lisans ve lisansüstü eğitim verilmektedir.
Kazanılan Derece
Lisans Eğitim programında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler İstatistik alanında lisans derecesi ve “İstatistikçi” ünvanı alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise Diploması Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Orta öğretim programını bitirmiş olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İstatistik Bölümü’ne lise ve dengi okul mezunları sayısal puan ile girebilmektedir.
Program Profili
Lisans Öğretimi Birinci olarak sürdürülmektedir. Lisans eğitimi dört yılda tamamlanmaktadır. Verilen dersler iki yarı yıla ayrılmıştır ve zorunlu dersler fakülte programında gösterilmektedir. Lisans eğitiminin ilk iki yarıyılında, Bölüm öğrencileri üçüncü ve dördüncü yıllarda yapılacak daha teknik ve özel çalışmalar için hazırlamak amacıyla çeşitli genel dersler vermektedir. Son iki yılın programı, birçok uygulamalı alanda eğitim vermenin yanında öğrenciye daha gelişmiş bir İstatistik bilgisi kazandırmayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar kantitatif analiz yapan planlama ünitelerinde, sigorta şirketlerinde, endüstrilerin kalite kontrol birimlerinde, üretim kontrol ve teknoloji geliştirme aşamalarında, tarımla ilgili sektörlerin deney düzenleme aşamasında, bilgisayar programlama şirketlerinde ve bankalarda çalışabilmektedirler. Böylece bir İstatistikçinin, sayısal değerlendirmelerin yapıldığı Devlet Planlama Teşkilatı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Standartlar Enstitüsü, İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi kuruluşların yanı sıra, özel sektör şirketleri tarafından da istihdam edilebilmeleri söz konusu olmaktadır. Ayrıca İstatistikçiler Üniversitelerin İstatistik ile ilgili diğer bölümlerinde araştırmacı ve eğitmen olarak da çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlar Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen gerekli koşulları sağlamaları durumunda lisansüstü öğretim alabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve teknik seçmeli derslerde öğrencilerin seçilmiş problemleri çözdüğü yazılı açık veya kapalı kitap sınavlar yapılmaktadır. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav yapılır. Ara sınavların tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde Bölüm tarafından ilan edilir. Ara sınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavları tarihi ve yeri yine Bölüm'de ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Yarıyıl içi notu (ham not) ara sınavın % 40 ı, final sınavının % 60 ı alınarak bulunur. Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve laboratuvardaki performans gibi eğitim aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Bu aktiviteler ve başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı yarıyıl başında öğretim üyesi tarafından öğrencilere duyurulur. Ara sınav veya final sınavı gerektirmeyen sınavlar öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bu durumda başarı notu yarıyıl içinde yapılan ödev, rapor, sunum vs dikkate alınarak belirlenir. Öğrencilerin başarı durumunun belirlenmesinde her yarıyıl sonunda hesaplanan Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve Genel Akademik Not Ortalaması kullanılır. Yarıyıl Akademik Not Ortalaması, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. Genel Akademik Not Ortalaması ise, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders planındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ikinci yarıyıl sonundan itibaren hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Gerek Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve gerekse Genel Akademik Not Ortalaması öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA) dan (FF) ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. Genel Akademik Not Ortalaması değeri en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF) veya (FD) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir. Genel Akademik Not Ortalaması 2.00'nin altında olan öğrenci başarısızdır. Öğrenciler final notunun ve ham notunun 60 ve üzerinde olması halinde o dersten başarılı sayılır.
Mezuniyet Koşulları
Dört yıllık lisans programını başarı ile tamamlayanlara lisans diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Erol EĞRİOĞLU Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bolumu 28000 Güre Yerleşkesi Giresun Türkiye Telefon: +90 454 310 1400 e-posta: erol.egrioglu@giresun.edu.tr
Bölüm Olanakları
25 bilgisayardan oluşan Lisans Laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1İstatistiksel problemleri modelleyebilme
2İstatistik Biliminde yer alan temel kavram bilgisine sahip olabilme
3Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma
4Bilimsel şüphecilik ve irdeleme yetisi
5Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
6İstatistik Bilimi için gerekli Matematik bilgisine sahip olma
7Sosyal sorumluluk bilinci
8Probleme has özel çözümler üretebilme becerisi
9İstatistik Bilimi literatürünü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olabilme
10Mesleki yenilik ve gelişmeleri takip edebilme
11Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
12Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
13Büyük veri setlerini saklayabilme, düzenleyebilme ve bu veri setlerinden istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar çıkarabilme
14Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme
15İktisadi ve İdari Bilimlere ilişkin temel kavram bilgisi
16Disiplinler arası çalışmalarda İstatistik Bilimini kullanabilme becerisi
17Kalite konularında bilinç sahibi olabilme
18Bir araştırma projesinde problemin tanımlanması, projenin tasarlanması, verinin uygun yöntemlerle toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve raporlanması sürecini gerçekleştirebilme
19Analitik düşünme becerisi
20Kalite iyileştirmede istatistiksel yöntemleri kullanabilme
21İstatistiksel kavramlar arasında ilişki kurabilme
22Bilgisayar programlama becerisi
23Hazır yazılımları kullanabilme becerisi
24Veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturabilme, etkin, hızlı ve doğru olarak yorumlayabilme ve sunabilme becerisi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000000000000000000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 207001232011 ANALİZ I Zorunlu 4 0 0 5
2 207001152008 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
3 FEFİSTSEÇ-1-I FEN EDEBİYET FAKÜLTESİ İSTATİSTİK SEÇMELİ I-I Seçmeli - - - 2
4 FEFİSTSEÇ-1-2 FEN EDEBİYET FAKÜLTESİ İSTATİSTİK SEÇMELİ I-II Seçmeli - - - 3
5 207001292011 İNGİLİZCE I Zorunlu 3 0 0 3
6 207001252011 İSTATİSTİĞE GİRİŞ I Zorunlu 3 0 0 3
7 207001212012 LİNEER CEBİR I Zorunlu 4 0 0 4
8 207001272011 OLASILIĞA GİRİŞ I Zorunlu 2 2 0 4
9 207001352012 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Zorunlu 1 2 0 2
10 207001112008 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 25 4 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 207001222011 ANALİZ II Zorunlu 4 0 0 6
2 207001162008 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 FEFİSTSEÇ-2 FEN EDEBİYET FAKÜLTESİ İSTATİSTİK SEÇMELİ II Seçmeli - - - 4
4 207001362012 İNGİLİZCE II Zorunlu 3 0 0 3
5 207001302011 İSTATİSTİĞE GİRİŞ II Zorunlu 3 0 0 3
6 207001062008 LİNEER CEBİR II Zorunlu 4 0 0 4
7 207001242011 OLASILIĞA GİRİŞ II Zorunlu 2 2 0 4
8 207001262011 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Zorunlu 2 2 0 2
9 207001122008 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 24 4 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 207002232011 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I Zorunlu 2 2 0 4
2 207002292012 DİFERANSİYEL DENKLEMLER I Zorunlu 3 0 0 5
3 FEFİSTSEÇ-3 FEN EDEBİYET FAKÜLTESİ İSTATİSTİK SEÇMELİ III Seçmeli - - - 3
4 207002152011 İLERİ ANALİZ I Zorunlu 4 0 0 6
5 207002312012 LİNEER PROGRAMLAMA Zorunlu 3 0 0 4
6 207002172011 MATEMATİKSEL İSTATİSTİĞE GİRİŞ I Zorunlu 4 0 0 6
7 207002132009 MESLEKİ İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 2 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 207002202011 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II Zorunlu 2 2 0 4
2 FEFİSTSEÇ-4-1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK SEÇMELİ IV-I Seçmeli - - - 3
3 FEFİSTSEÇ-4-2 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK SEÇMELİ IV-II Seçmeli - - - 4
4 207002142011 İLERİ ANALİZ II Zorunlu 4 0 0 6
5 207002182011 LİNEER OLMAYAN PROGRAMLAMA Zorunlu 3 0 0 5
6 207002162011 MATEMATİKSEL İSTATİSTİĞE GİRİŞ II Zorunlu 4 0 0 6
7 207002222011 MESLEKİ İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 2 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FEFİSTSEÇ-5-1 FEN EDEBİYET FAKÜLTESİ İSTATİSTİK SEÇMELİ V-I Seçmeli - - - 3
2 FEFİSTSEÇ-5-2 FEN EDEBİYET FAKÜLTESİ İSTATİSTİK SEÇMELİ V-II Seçmeli - - - 5
3 207003312012 İSTATİSTİK LABORATUARI I Zorunlu 0 2 0 2
4 207003172011 İSTATİSTİKSEL SONUÇ ÇIKARIMI Zorunlu 3 0 0 5
5 207003012014 ÖRNEKLEME-I Zorunlu 3 0 0 5
6 207003212011 REGRASYON ANALİZİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
7 207003232011 STOKASTİK SÜREÇLERE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 18 2 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FEFİSTSEÇ-6-1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İKTİSAT SEÇMELİ VI-I Seçmeli - - - 6
2 FEFİSTSEÇ-6-2 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İKTİSAT SEÇMELİ VI-II Seçmeli - - - 3
3 207003222011 İSTATİSTİKSEL YAZILIMLAR Zorunlu 2 2 0 5
4 207003002014 ÖRNEKLEM II Zorunlu 3 0 0 5
5 207003162011 PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 6
6 207003202011 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 17 2 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 207004012011 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL SONUÇ ÇIKARIMI Zorunlu 2 2 0 6
2 FEFİSTSEÇ-7-1 FEN EDEBİYET FAKÜLTESİ İSTATİSTİK SEÇMELİ VII-I Seçmeli - - - 10
3 FEFİSTSEÇ-7-2 FEN EDEBİYET FAKÜLTESİ İSTATİSTİK SEÇMELİ VII-II Seçmeli - - - 4
4 207004032011 SEMİNER I Zorunlu 0 2 0 4
5 207004052011 ZAMAN SERİLERİ Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 11 4 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 207004142011 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ Zorunlu 2 2 0 6
2 207004002011 EKONOMETRİ Zorunlu 3 0 0 6
3 FEFİSTSEÇ-8 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK SEÇMELİ VIII Seçmeli - - - 6
4 207004042011 İSTATİSTİK LABORATUARI-II Zorunlu 0 2 0 2
5 207004162011 İSTATİSTİKSEL DENEY TASARIMI Zorunlu 2 2 0 6
6 207004022011 SEMİNER-II Zorunlu 0 2 0 4
Toplam 11 8 0 30
 
FEN EDEBİYET FAKÜLTESİ İSTATİSTİK SEÇMELİ I-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 207001172009 BEDEN EĞİTİMİ I Seçmeli 2 0 0 2
2 207001192009 TİYATRO I Seçmeli 2 0 0 2
FEN EDEBİYET FAKÜLTESİ İSTATİSTİK SEÇMELİ I-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 207001312011 KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
2 207001332011 MALİYE Seçmeli 2 0 0 3
FEN EDEBİYET FAKÜLTESİ İSTATİSTİK SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 207001322011 GENEL HUKUK Seçmeli 2 0 0 4
2 207001342011 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
FEN EDEBİYET FAKÜLTESİ İSTATİSTİK SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 207002252011 İKTİSADA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
2 207002272011 GENEL MUHASEBE Seçmeli 2 0 0 3
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK SEÇMELİ IV-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 207002242011 PARA VE BANKA Seçmeli 2 0 0 3
2 207002262011 İŞLETME Seçmeli 2 0 0 3
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK SEÇMELİ IV-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 207002302011 ANALİTİK GEOMETRİ Seçmeli 3 0 0 4
FEN EDEBİYET FAKÜLTESİ İSTATİSTİK SEÇMELİ V-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2070023032014 KATEGORİK VERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 3
2 2070023052014 BELİRSİZLİĞİN MATEMATİKSEL ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 3
3 207003272011 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
4 207003292011 GÖRSEL PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 3
FEN EDEBİYET FAKÜLTESİ İSTATİSTİK SEÇMELİ V-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 207003192011 SAYISAL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 5
2 207003312011 İSTATİSTİKSEL HESAPLAMA VE VERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
3 207003332011 VARYANS ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İKTİSAT SEÇMELİ VI-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 207003242011 SİMÜLASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
2 207003262011 VERİMLİLİK ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İKTİSAT SEÇMELİ VI-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 207003022014 İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL Seçmeli 3 0 0 3
2 207003042014 SKOLASTİK SÜREÇLER TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 3
3 207003282011 WEB TASARIMI Seçmeli 3 0 0 3
4 207003302011 BİLİM TARİHİ Seçmeli 3 0 0 3
FEN EDEBİYET FAKÜLTESİ İSTATİSTİK SEÇMELİ VII-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 207004012014 FİNANSAL VE AKTÜERYAL MATEMATİK Seçmeli 3 0 0 5
2 207004032014 KANTITATIF KARAR VERME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 5
3 207004052014 İSTATİKSEL GÜVENİLİRLİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
4 207004072011 LİNEER MODELLER I Seçmeli 3 0 0 5
5 207004072014 RİSK ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
6 207004092014 BİYOİSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 5
FEN EDEBİYET FAKÜLTESİ İSTATİSTİK SEÇMELİ VII-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 207004152011 TÜRK EKONOMİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
2 207004172011 OYUN TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 4
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK SEÇMELİ VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 207004002014 OPTİMİZASYON Seçmeli 3 0 0 3
2 207004022014 ANKET DÜZENLEME Seçmeli 2 0 0 3
3 207004042014 BAYESGİL İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 3
4 207004082011 ÖLÇÜ VE OLASILIK TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 3
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr