Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Eğitim Fakültesi - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü - Türkçe Öğretmenliği - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 1999 yılında Eğitim Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programdaki mevcut olan (toplam 240 ECTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere TÜRKÇE EĞİTİMİ alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite öğrenci seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Türkçe Eğitimi alanında lisans derecesi alabilmek için öğrencilerin programda alınması gereken zorunlu ile seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekmektedir.
Program Profili
Ana dili olarak Türkçenin sorumluluk ve şuuruna sahip çıkarak onun her türlü kirlenmesine karşı koyabilecek, Türkçeyi tarihi ve kültürel arka zemini ile kavratabilecek, Ulusal bir miras olarak Türkçenin eş zamanlı ve art zamanlı aktarımını sağlayabilecek, Türkçeyi yazılı ve sözlü iletişimde doğru kullanma becerisini kazandırabilecek, Türkçeyi öğrenme, öğretme ve yaşama biçimi olarak benimseyebilecek ve benimsetebilecek, İlköğretim kurumları II. kademedeki gençleri dil bilincine ve sevgisine sahip bir şekilde eğitecek ve öğretecek, çağdaş öğretim yaklaşımlarını bilen, modern teknolojiyi kullanabilen Türkçe öğretmenlerini yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız özel ya da devlet okullarında Türkçe öğretmeni ve yönetici olarak istihdam edilmektedir. Bununla birlikte öğrenciler, Türkçe Eğitimi bilim dalı veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yaparak yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı, ilkokul ve ortaokullarda öğretmen olarak görev yapabildikleri gibi Türkçe bilgisine dayalı diğer iş alanlarında da görev almaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için kuramsal derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az %80`ine devam etmiş olması zorunludur. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkı payı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Yarıyıl sonu sınavından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları ise şartlı başarılı kabul edilmektedir. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekmektedir. Ayrıca her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Giresun Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini uygun olarak “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Derslerini başarıyla tamamlamak (240 kredi).
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Anabilim Dalı Başkanı/ AKTS Koordinatörü: Prof. Dr. Nazım ELMAS Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Güre Yerleşkesi/GİRESUN Tel.: 0454 310 12 26
Bölüm Olanakları
Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından uluslararası ve ulusal düzeyde her yıl birçok akademik ve bilimsel çalışma yapılmaktadır. Bunun yanında anabilim dalı öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından her yıl şiir dinletileri, geleneksel kısa oyun günleri, konferans ve panel gibi sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Anabilim dalımızda, akıllı tahtalarla donatılmış derslikler, bilgisayar laboratuvarları mevcuttur. Bölümümüzde dershaneler, laboratuvarlarda ve ayrıca koridorlarda öğrencinin kullanımına açık bilgisayarlar mevcuttur. Üniversitemiz merkez kütüphanesi, süreli yayınlar ve online veri tabanları bakımından oldukça zengindir. Öğrencilerimiz tarafından Giresun Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Eğitim Fakültesi Kütüphanesi etkin olarak kullanılmaktadır.

Program Çıktıları
1Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma,
2Bilgi teknolojilerini kullanma ve üretme.
3Çevreyle uyumlu olabilmek.
4Türkçeyi yazılı ve sözlü iletişimde doğru kullanma
5Kendini iyi ifade etmek,
6İletişim kabiliyeti
7Yüksek iletişim becerisi,
8Bilimsel düşünmek,
9Haklarını ve sorumluluklarını bilmek,
10Türkçeyi yazılı ve sözlü iletişimde doğru kullanma
11Öğrencilerin dinleme becerisini geliştirme yeterliliğine sahip olmak.
12Öğrencilerin konuşma becerisini geliştirme yeterliliğine sahip olmak
13Öğrencilerin okuma becerisini geliştirme yeterliliğine sahip olmak.
14Öğrencilerin yazma becerisini geliştirme yeterliliğine sahip olmak.
15Türkçe öğretimine ilişkin yapacağı ölçme ve değerlendirme uygulamalarının amaçlarını belirleme, araç ve yöntemlerini kullanma yeteneğine sahip olmak.
16Türkçe öğretimine yönelik uygulamalarda araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilme becerisi.
17Türkçe dil bilgisi öğrenme alanını geliştirme becerisi.
18Türk ve dünya edebiyatı ile ilgili gerekli alan bilgisine sahip olmak.
19Türkçe eğitiminin amaçlarına uygun eğitim zemini hazırlama becerisi.
20Çocuğu orta öğretime hazırlayacak esas dil becerilerine sahip olmak.
21Eğitim teknolojilerini takip etme ve bu gelişmeleri sınıfta kullanabilme becerisi.
22Türkçe öğretimine yönelik özgün bilgi kaynaklarını kullanma becerisi.
23Türk dilinin alfabelerin bilgisine sahip olup kullanma becerisi.
24Türkçenin farklı lehçelerini kullanmasını geliştirme yeterliliğine sahip olmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
2 AITB-191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
3 TAO-115 EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI - I Zorunlu 2 0 0 4
4 TAO-115 EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI - I Zorunlu 2 0 0 4
5 OMES-103 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
6 OMES-103 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
7 TAO-121 OSMANLI TÜRKÇESİ - I Zorunlu 2 0 0 3
8 TAO-121 OSMANLI TÜRKÇESİ - I Zorunlu 2 0 0 3
9 TAO-119 SÖZLÜ ANLATIM - I Zorunlu 2 0 0 4
10 TAO-119 SÖZLÜ ANLATIM - I Zorunlu 2 0 0 4
11 TAO-113 TÜRK DİL BİLGİSİ I : SES BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
12 TAO-113 TÜRK DİL BİLGİSİ I : SES BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
13 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 2
14 YDB-117 YABANCI DİL - I Zorunlu 3 0 0 3
15 YDB-117 YABANCI DİL - I Zorunlu 3 0 0 3
16 TAO-111 YAZI YAZMA TEKNİKLERİ Zorunlu 1 2 0 3
17 TOA-111 YAZI YAZMA TEKNİKLERİ Zorunlu 1 2 0 2
18 TAO-117 YAZILI ANLATIM - I Zorunlu 2 0 0 4
19 TAO-117 YAZILI ANLATIM - I Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 40 4 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITB-192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
2 AITB-192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
3 TUR-116 EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI II Zorunlu 2 0 0 4
4 TUR-116 EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI II Zorunlu 2 0 0 4
5 OMES-104 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
6 OMES-104 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
7 TUR-104 OSMANLI TÜRKÇESİ II Zorunlu 2 0 0 4
8 TUR-104 OSMANLI TÜRKÇESİ II Zorunlu 2 0 0 4
9 TUR-120 SÖZLÜ ANLATIM II Zorunlu 2 0 0 4
10 TUR-120 SÖZLÜ ANLATIM II Zorunlu 2 0 0 4
11 TUR-102 TÜRK DİL BİLGİSİ II: ŞEKİL BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
12 TUR-102 TÜRK DİL BİLGİSİ II: ŞEKİL BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
13 YDB-116 YABANCI DİL - II Zorunlu 3 0 0 3
14 YDB-116 YABANCI DİL - II Zorunlu 3 0 0 3
15 TUR-110 YAZILI ANLATIM II Zorunlu 2 0 0 4
16 TUR-110 YAZILI ANLATIM II Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 36 0 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ENF-247 BİLGİSAYAR - I Zorunlu 2 2 0 5
2 ENF-247 BİLGİSAYAR - I Zorunlu 2 2 0 5
3 TURO-225 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
4 TURO-225 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
5 EGİTÜRKSEÇ-3 EĞİTİM TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ III Seçmeli - - - 3
6 EGİTÜRKSEÇ-3 EĞİTİM TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ III Seçmeli - - - 3
7 TURO-203 ESKİ TÜRK EDEBİYATI - I Zorunlu 2 0 0 3
8 TURO-203 ESKİ TÜRK EDEBİYATI - I Zorunlu 2 0 0 3
9 OMES-203 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
10 OMES-203 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
11 TURO-201 TÜRK DİL BİLGİSİ III : SÖZCÜK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
12 TURO-201 TÜRK DİL BİLGİSİ III : SÖZCÜK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
13 TURO-213 TÜRK HALK EDEBİYATI - I Zorunlu 2 0 0 4
14 TURO-213 TÜRK HALK EDEBİYATI - I Zorunlu 2 0 0 4
15 TURO-205 YENİ TÜRK EDEBİYATI - I Zorunlu 2 0 0 3
16 TURO-205 YENİ TÜRK EDEBİYATI - I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 36 4 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ENF-248 BİLGİSAYAR II Zorunlu 2 2 0 5
2 ENF-248 BİLGİSAYAR II Zorunlu 2 2 0 5
3 TUR-206 ESKİ TÜRK EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 3
4 TUR-206 ESKİ TÜRK EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 3
5 TUR-212 ETKİLİ İLETİŞİM Zorunlu 3 0 0 3
6 TUR-212 ETKİLİ İLETİŞİM Zorunlu 3 0 0 3
7 TUR-210 GENEL DİLBİLİMİ Zorunlu 3 0 0 3
8 TUR-210 GENEL DİLBİLİMİ Zorunlu 3 0 0 3
9 OMES-216 ÖĞRETİM TEK.VE MAT TASARIMI Zorunlu 2 2 0 5
10 OMES-216 ÖĞRETİM TEK.VE MAT TASARIMI Zorunlu 2 2 0 5
11 TUR-202 TÜRK DİL BİLGİSİ IV: CÜMLE BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 4
12 TUR-202 TÜRK DİL BİLGİSİ IV: CÜMLE BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 4
13 TUR-204 TÜRK HALK EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 4
14 TUR-204 TÜRK HALK EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 4
15 TUR-208 YENİ TÜRK EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 3
16 TUR-208 YENİ TÜRK EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 38 8 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TAO-311 ANLAMA TEKNİKLERİ I : OKUMA EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 5
2 TAO-311 ANLAMA TEKNİKLERİ I : OKUMA EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 5
3 TAO-313 ANLAMA TEKNİKLERİ II : DİNLEME EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 5
4 TAO-313 ANLAMA TEKNİKLERİ II : DİNLEME EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 5
5 TAO-315 ÇOCUK EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 5
6 TAO-315 ÇOCUK EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 5
7 TAO-317 DÜNYA EDEBİYATI Zorunlu 3 0 0 4
8 TAO-317 DÜNYA EDEBİYATI Zorunlu 3 0 0 4
9 TOMB-321 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - I Zorunlu 2 2 0 5
10 TOMB-321 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - I Zorunlu 2 2 0 5
11 OMES-303 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
12 OMES-303 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
13 TOGK-319 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 3
14 TOGK-319 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 3
Toplam 28 16 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TAO-312 ANLATMA TEK. I: KONUŞMA EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 4
2 TAO-312 ANLATMA TEK. I: KONUŞMA EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 4
3 TAO-314 ANLATMA TEK. II: YAZMA EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 5
4 TAO-314 ANLATMA TEK. II: YAZMA EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 5
5 OMES-302 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 5
6 OMES-302 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 5
7 TOMB-322 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 5
8 TOMB-322 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 5
9 TOGK-32 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
10 TOGK-32 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
11 TOGK-32 UYGARLIK TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
12 TOGK-32 UYGARLIK TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
13 TAO-316 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 0 0 5
14 TAO-316 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 0 0 5
Toplam 30 12 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EGİTÜRKSEÇ-7 EĞİTİM TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ VII Seçmeli - - - 5
2 EGİTÜRKSEÇ-7 EĞİTİM TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ VII Seçmeli - - - 5
3 OMES-401 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 5
4 OMES-401 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 5
5 TOMB-457 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 3
6 TOMB-457 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 3
7 OMES-45 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 5
8 OMES-45 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 5
9 TURO-403 TİYATRO VE DRAMA UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 6
10 TURO-403 TİYATRO VE DRAMA UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 6
11 TURO-405 TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ Zorunlu 2 0 0 6
12 TURO-405 TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ Zorunlu 2 0 0 6
Toplam 24 12 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TOA-426 DİL VE KÜLTÜR Zorunlu 2 0 0 3
2 TOA-426 DİL VE KÜLTÜR Zorunlu 2 0 0 3
3 EGİTÜRKSEÇ8-1 EĞİTİM TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ VIII-I Seçmeli - - - 6
4 EGİTÜRKSEÇ8-1 EĞİTİM TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ VIII-I Seçmeli - - - 6
5 EGİTÜRKSEÇ8-2 EĞİTİM TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ VIII-II Seçmeli - - - 6
6 EGİTÜRKSEÇ8-2 EĞİTİM TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ VIII-II Seçmeli - - - 6
7 EGİTÜRKSEÇ8-3 EĞİTİM TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ VIII-III Seçmeli - - - 5
8 EGİTÜRKSEÇ8-3 EĞİTİM TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ VIII-III Seçmeli - - - 5
9 OMES-400 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 0 6
10 OMES-400 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 0 6
11 TOMB-430 TÜRK EĞİTİM SİS.VE OKUL YÖN. Zorunlu 2 0 0 4
12 TOMB-430 TÜRK EĞİTİM SİS.VE OKUL YÖN. Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 26 12 0 60
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 IAD101 İŞ AHLAKI VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 KAH101 KADIN VE AİLE HAYATI Seçmeli 2 0 0 2
3 TCE101 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
EĞİTİM TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-227 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 3
2 SEC-229 TÜRK EDEBİYATINDA ÖNCÜ SANATÇILAR Seçmeli 3 0 0 3
EĞİTİM TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-227 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 3
2 SEC-229 TÜRK EDEBİYATINDA ÖNCÜ SANATÇILAR Seçmeli 3 0 0 3
3 SEC-231 SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR Seçmeli 3 0 0 3
EĞİTİM TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-445 HALK BİLİMİ Seçmeli 2 0 0 5
EĞİTİM TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-445 HALK BİLİMİ Seçmeli 2 0 0 5
2 SEC-447 ŞİİR TAHLİLLERİ Seçmeli 2 0 0 5
3 SEC-449 ÇOCUK FOLKLORU Seçmeli 2 0 0 5
4 SEC-451 AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 5
EĞİTİM TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ VIII-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-418 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 6
2 SEC-420 ROMAN TAHLİLLERİ Seçmeli 3 0 0 6
EĞİTİM TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ VIII-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-418 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 6
2 SEC-420 ROMAN TAHLİLLERİ Seçmeli 3 0 0 6
3 SEC-430 TÜRK HALK ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 6
4 SEC-432 SİNEMA VE EDEBİYAT Seçmeli 3 0 0 6
EĞİTİM TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ VIII-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-426 OYUN ELEŞTİRİSİ Seçmeli 2 0 0 6
2 SEC-428 BİLİMSEL YAZ. TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 6
EĞİTİM TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ VIII-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-426 OYUN ELEŞTİRİSİ Seçmeli 2 0 0 6
2 SEC-428 BİLİMSEL YAZ. TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 6
EĞİTİM TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ VIII-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-422 TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 5
2 SEC-424 HİKAYE TAHLİLLERİ Seçmeli 2 0 0 5
EĞİTİM TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ VIII-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC-422 TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 5
2 SEC-424 HİKAYE TAHLİLLERİ Seçmeli 2 0 0 5
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr